Drukuj

Czy świadczenie na podstawie umowy cywilnoprawnej usług w zakresie obrony narodowej, polegających na wykonaniu prac związanych z czyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych konstrukcji mostowej, stanowiacych rezerwy wojskowe na wypadek wojny, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik zamierza wykonywać na podstawie umowy cywilnoprawnej usługę w zakresie obrony narodowej, polegającą na konserwacji elementów stalowych konstrukcji mostowej L-36 i SEK-500. W zakres usług wchodzić będą prace przygotowawcze, czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych konstrukcji mostowej, stanowiącej rezerwy wojskowe na wypadek wojny. Konstrukcja mostu jest składowana na placu. Umowa na wykonanie wymienionych usług ma być zawarta w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy świadczenie na podstawie umowy cywilnoprawnej powyższych usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%.

Z treści odpowiedzi uzyskanej przez Spółkę z Urzędu Statystycznego w Łodzi (pismo nr OISK-5672/KU-7/30-387/03 z dnia 11.02.2003r.) wynika, że budowa, remonty, naprawa, bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów mostowych są klasyfikowane w grupowaniu:

PKWiU 45.21.21 - 00.10 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów”

Powyższe usługi od dnia 1 maja 2004 r. podlegają opodatkowaniu stawką podatku 22% - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Ponieważ nie zostały one zakwalifikowane do usług w zakresie obrony narodowej (PKWiU 75.22.1), brak jest również podstaw do zwolnienia od podatku VAT tych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT - załącznik nr 4, poz. 6.

W świetle powyższego tut. organ podatkowy podziela pogląd wyrażony we wniosku o zastosowaniu stawki podatku w wysokości 22% dla świadczonych przez podatnika na podstawie umowy cywilnoprawnej usług w zakresie konserwacji obiektów mostowych, stanowiących rezerwy wojskowe na wypadek wojny.

Podobne interpretacje: