Drukuj

Czy można aneksować umowę w zakresie zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, po podpisaniu przez Strony umowy dotyczącej budowy hali widowiskowo – sportowej?

Odpowiadając na pismo z dnia 20.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w przedmiocie możliwości aneksowania umowy w zakresie zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, po podpisaniu przez Strony umowy dotyczącej budowy hali widowiskowo – sportowej, Naczelnik Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie wyjaśnia co następuje:

Pismem z dnia 20.05.2004 r. Sp. z o.o. z miejscowości "O" zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej z Gminą S. „w zakresie zmiany ustawowej stawki podatku VAT”.

Spółka wyjaśnia, iż w dniu 21.11.2002 roku, w oparciu o rozstrzygnięty przetarg nieograniczony zawarła umowę z Gminą S. na budowę hali widowiskowo – sportowej w miejscowości J. (gmina S.). Umowa została zawarta w oparciu o obowiązujący w momencie jej podpisania stan prawny.

Zgodnie z wyjaśnieniami Spółki wartość umowy określono na podstawie wartości kosztorysowej netto, która po wykonaniu poszczególnych elementów robót stanowi podstawę rozliczenia za wykonane usługi. Powyższa wartość została powiększona o stawkę podatku VAT w wysokości 7% obowiązującą w momencie zawarcia kontraktu.

Następnie Spółka wyjaśnia, iż w związku z wejściem w życie z dniem 01.05.2004 r. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), usługi budowlano – montażowe dotyczące przedmiotowej inwestycji objęte zostały 22% stawką podatku VAT, co zwiększa obciążenie wynagrodzenia umownego brutto o kwotę 735.000,00 zł. Wobec powyższego Przedsiębiorstwo wystąpiło do Inwestora o sporządzenie aneksu do umowy celem zwiększenia wynagrodzenia brutto o ww. wartość. Inwestor pismem z dnia 06 maja 2004 r. nie wyraził zgody na podpisanie aneksu, powołując się na art. 144 ustawy Prawa Zamówień Publicznych w związku z art. 28 i 28 a ustawy o finansach publicznych.

Przedsiębiorstwo powołując się na zagrażającą Spółce stratę finansową na skutek zmiany przepisów, której nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na aneksowanie przez Gminę S. umowy.

Rozpatrując przedstawione zagadnienie należy stwierdzić, iż sprawy wzajemnych rozliczeń między stronami umowy cywilnoprawnej (będącej następstwem przeprowadzonej procedury przetargowej) wykraczają poza zakres właściwości rzeczowej organów podatkowych.

Wyżej wymienione organy nie mają kompetencji do kształtowania stosunku prawnego powstałego pomiędzy stronami na skutek zawartej umowy.

Ponadto Naczelnik Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie wyjaśnia, iż przepisy prawa nie przewidują uprawnienia organów podatkowych do zmiany stawki podatku VAT określonej przez ustawodawcę w akcie normatywnym jakim jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

W celu uniknięcia podobnych sytuacji, najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby posłużenie się w składanej ofercie sformułowaniem, z którego wynikałoby, że wykonane roboty obciążone będą podatkiem VAT właściwym w dacie powstania obowiązku podatkowego. W takim bowiem przypadku oczywistym byłoby, że ciężar wzrostu stawki przenoszony byłby w całości na nabywcę robót.

Podobne interpretacje: