Drukuj

Czy sprzedaż łożysk stanowiących części zamienne do środków transportu morskiego opodatkowana jest stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o VAT.

Zgodnie z informacjami zawartymi w zapytaniu, Strona dokonuje dostawy dla kontrahenta z kraju członkowskiego łożysk, będących częściami zamiennymi do drobnicowców pełnomorskich.
Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535/ do dostawy części do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego oraz wyposażenia tych środków (z wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu) stosuje się stawkę podatku 0%.

Jednak przepis ten ma odniesienie jedynie do środków transportu morskiego, wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy j.w. W podpunkcie d tegoż przepisu wymienione są statki przeznaczone do przewozu towarów oraz statków przeznaczonych do przewozu zarówno osób, jak i towarów (PKWiU 35.11.24), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU 35.11.24-20.3), oraz jednostek pływających wymienionych w podkategorii PKWiU 35.11.24-80 i 35.11.24-90.00.

Art. 83 ust. 1 pkt 15 daje prawo zastosowania stawki podatku 0% także dla usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11 oraz ich części składowych.Powyższy przepis będzie miał zastosowanie jedynie w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że usługi powyższe zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych powyżej – podstawa prawna : art. 83 ust. 2 ustawy j.w.

Zaznaczyć należy, iż przepisy art. 83 ust. 2 ustawy odnoszą się jedynie do usług wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 15, brak natomiast odniesienia do dostaw zdefiniowanych w art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy.Wobec faktu, że ustawodawca nie precyzuje, jakie dokumenty powinien posiadać podatnik na potwierdzenie dostawy będacej przedmiotem zapytania, tutejszy organ podatkowy wyraża opinię, iż dokonując sprzedaży części zamiennych do drobnicowców pełnomorskich o wskazanym przez Podatnika symbolu PKWiU 35.11.24-30.00 i dokumentując tę sprzedaż fakturą VAT, oraz oświadczeniem nabywcy o przeznaczeniu łożysk jako części zamiennych do środków transportu morskiego o wskazanym wyżej PKWiU, Podatnik będzie miał prawo zastosować 0% stawką podatku VAT, zgodnie z omówionymi powyżej przepisami.
Jednocześnie Naczelnik tutejszego Urzędu przypomina, iż zgodnie z art. 13 ust. 8 opisana transakcja nie jest dostawą wewnątrzwspólnotową. Bez znaczenia dla przedmiotu sprawy więc jest fakt, iż Strona jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE, a kontrahent jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanym na potrzeby nabyć wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym, niż terytorium kraju.

Podobne interpretacje: