Drukuj

Podatnik zwraca się z zapytaniem jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi w zakresie robót podwodnych. Zdaniem Pytającego świadczone usługi podlegają opodatkowaniu 0% stawką podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny:

Podatnik świadczy usługi w zakresie robót podwodnych, polegające m.in. na:

  • umacnianiu dna na akwenach portowych poprzez betonowanie lub umacnianie workami z piaskiem,
  • naprawie nabrzeży portowych,
  • pracach podwodnych przy dokowaniu jednostek w stoczniach,
  • sprawdzaniu, inwentaryzacji nabrzeży, kadłubów jednostek, dna na akwenach portowych,
  • pogłębianiu dna przez nurków za pomocą eżektorów,
  • pracach podwodnych na redzie portu,
  • pracach podwodnych przy budowie portu,
  • pracach podwodnych wykonywanych przez nurków w portach rzecznych,
  • pracach podwodnych wykonywanych przez nurków na torach wodnych rzecznych.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych.

Przepisy cyt. ustawy nie precyzują jakie czynności należy rozumieć pod pojęciami „ochrona” oraz „utrzymanie”, w związku z czym należy odnieść się do powszechnie przyjętego rozumienia tych słów. Według Słownika języka polskiego PWN ochrona oznacza zabezpieczenie, opiekę, osłonę przed zniszczeniem, szkodą, skrzywdzeniem, niebezpieczeństwem, natomiast utrzymać to zachować w stanie nie zmienionym, należytym.

Zatem, przez usługi związane z ochroną środowiska morskiego oraz utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych należy rozumieć działania mające na celu zachowanie w stanie nie pogorszonym stanu już istniejącego, zabezpieczenie go przed zniszczeniem. Wszystkie usługi, których wykonanie nie jest niezbędne dla zachowania w stanie nie zmienionym środowiska morskiego, akwenów portowych i torów podejściowych nie korzystają z opodatkowania preferencyjną stawką podatku od towarów i usług. Należy również podkreślić, iż usługi związane z ochroną i utrzymaniem muszą dotyczyć akwenów portowych, torów podejściowych oraz środowiska morskiego, a nie pozostałej infrastruktury portowej, tj. obiektów, budynków, budowli.

Jednocześnie zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Zatem, Podatnik ma prawo stosować stawkę podatku VAT w wysokości 0% do robót podwodnych, których wykonanie jest niezbędne, aby utrzymać w stanie nie pogorszonym istniejący stan środowiska morskiego, akwenów portowych i torów podejściowych, pod warunkiem prowadzenia stosownej dokumentacji. Pozostałe usługi, np. naprawa nabrzeży portowych, prace podwodne przy dokowaniu jednostek w stoczniach, prace podwodne przy budowie portu, sprawdzanie kadłubów jednostek podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22% w oparciu o art. 41 ust. 1 ustawy.

Podobne interpretacje: