Drukuj

Podatnik zwraca się z zapytaniem jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi przeładunkowo- składowe świadczone na obszarze polskich portów morskich. Zdaniem Pytającego świadczone usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny:

Podatnik świadczy usługi przeładunkowo– składowe na obszarze polskich portów morskich, związane z towarami wysyłanymi do krajów UE oraz krajów trzecich.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze lądowych i morskich środków transportu. Stosownie do definicji zawartej w art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

  1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty,
  2. z miejscu wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
  3. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku poza terytorium kraju (tranzyt),
  4. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

Jednocześnie na mocy § 7 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), który to przepis wszedł w życie w dniu 25 czerwca 2004r. na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 145, poz. 1541), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, polegających na obsłudze lądowych i morskich środków transportu. Zgodnie z definicją zawartą w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowa usługa transportu towarów to transport towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich oraz usługa transportu, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium jednego państwa członkowskiego, jeżeli bezpośrednio jest związana z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów.

W związku z brakiem definicji ustawowej pojęcia „obsługa” w przepisach cyt. ustawy należy odwołać się do powszechnie przyjętego rozumienia tego słowa. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN „obsługiwać” to spełniać czynności konieczne dla właściwego funkcjonowania jakiegoś urządzenia lub maszyny; zaspokajać potrzeby w danym zakresie. W związku z tym, iż usługi przeładunkowo- składowe są niezbędne dla zapewnienia funkcjonowania statków zgodnie z ich przeznaczeniem, należy uznać, iż działalność Podatnika odpowiada pojęciu „obsługi” w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz przepisu § 7 ust. 1 pkt 6 cyt. rozporządzenia.

Należy również wskazać, iż zgodnie z art. 83 ust. 2 cyt. ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Zatem, Podatnik ma prawo do skorzystania z preferencji podatkowej na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz § 7 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, o ile usługi świadczone na obszarze polskich portów morskich związane są z transportem międzynarodowym oraz z wewnątrzwspónotową usługą transportu towarów, a Pytający posiada stosowną dokumentację z której jednoznacznie wynika spełnienie wszystkich nałożonych przepisami wymogów.

Podobne interpretacje: