Drukuj

Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej zajmuje się świadczeniem usług spedycji, przeładunku oraz pośrednictwa związanymi z usługami transportowymi. W działalności często korzysta z usług firmy niemieckiej, która świadczy swoje usługi na terenie wolnej strefy celnej w porcie w Hamburgu. Świadczone przez tą firmę usługi polegają na pobieraniu oraz zwalnianiu z opłat, rozładunku, składowaniu oraz załadunku towarów przywiezionych spoza Unii. Z informacji otrzymanych przez Stronę od niemieckiego kontrahenta wynika, iż usługi te świadczone na terenie wolnej strefy celnej w porcie w Hamburgu nie podlegają niemieckiemu podatkowi od towarów i usług.Na podstawie powyższego firma niemiecka obciąża Wnioskodawcę kosztami tych usług, tj. wystawiając rachunek bez naliczenia i wyszczególnienia stawki podatku VAT. W związku z powyższym u Wnioskodawcy pojawia się wątpliwość, czy ww. usługi noszą znamiona usług pośrednictwa i spedycji międzynarodowej.

Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej zajmuje się świadczeniem usług spedycji, przeładunku oraz pośrednictwa związanymi z usługami transportowymi. W działalności często korzysta z usług firmy niemieckiej, która świadczy swoje usługi na terenie wolnej strefy celnej w porcie w Hamburgu. Świadczone przez tą firmę usługi polegają na pobieraniu oraz zwalnianiu z opłat, rozładunku, składowaniu oraz załadunku towarów przywiezionych spoza Unii. Z informacji otrzymanych przez Stronę od niemieckiego kontrahenta wynika, iż usługi te świadczone na terenie wolnej strefy celnej w porcie w Hamburgu nie podlegają niemieckiemu podatkowi od towarów i usług.

Na podstawie powyższego firma niemiecka obciąża Wnioskodawcę kosztami tych usług, tj. wystawiając rachunek bez naliczenia i wyszczególnienia stawki podatku VAT.W związku z powyższym u Wnioskodawcy pojawia się wątpliwość, czy ww. usługi noszą znamiona usług pośrednictwa i spedycji międzynarodowej.

W art. 83 ust. 3 ustawy z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54, poz. 535; dalej: "VAT") zdefiniowano dla potrzeb ustawy VAT pojęcie usług transportu międzynarodowego:

1) przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:
a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju (Polski) do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty,
b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju (Polski),
c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku poza terytorium kraju (tranzyt),
d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (Polski) do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (Polski), jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (Polski)
2) przewóz lub inny sposób przemieszczania osób
3) usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2

Usługi opisane przez Wnioskodawcę polegające na pobieraniu oraz zwalnianiu z opłat, rozładunku, składowaniu oraz załadunku towarów przywiezionych spoza Unii świadczone na terenie wolnej strefy celnej w porcie w Hamburgu nie spełniają żadnej z ww. przesłanek tak więc wyłączone są z opodatkowania podatkiem od towarów i usług i nie stosuje się do nich przepisów ustawy VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca obciąża swoich kontrahentów kosztami za ww. usługi bez podatku VAT (w taki sam sposób w jaki wcześniej postąpili kontrahenci niemieccy wobec Wnioskodawcy)

Tut. organ podatkowy informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia odpowiedzi. Zgodnie z art. 14 b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. W przypadku uwzględnienia przez podatnika tej interpretacji, ma zastosowanie art. 14 c ww. ustawy.

Podobne interpretacje: