Drukuj

Jaką stawką należy opodatkować usługi polegające na załadunku/przeładunku i składowaniu w polskim porcie morskim towarów podlegających eksportowi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług polegających na rozładunku, załadunku, przeładunku i składowaniu w polskim porcie morskim towarów będących przedmiotem eksportu - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 8 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług polegających na rozładunku, załadunku, przeładunku, składowaniu w polskim porcie morskim towarów będących przedmiotem eksportu.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.


Spółka świadczy na terenie polskiego portu morskiego usługi polegające na rozładunku, załadunku, przeładunku i składowaniu towarów, które są przedmiotem eksportu. Usługi są świadczone przez wnioskodawcę na rzecz podmiotów będących właścicielem towaru, mających siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowanych dla celów podatku w Polsce.


Ponadto Spółka wskazała, iż posiada dokumenty dotyczące tego typu transakcji takie jak zlecenia wykonania usługi, manifesty towarowe wywozowe, na podstawie których możliwe jest wykazanie, iż usługi zostały wykonane na warunkach określonych w przytoczonych przepisach. W dokumentach tych wyszczególnione są m.in. następujące dane:


 • data przybycia statku do portu,
 • nazwa statku i jego przynależność państwowa,
 • określenie kraju przeznaczenia towaru i jego masy,
 • eksportera,
 • port załadunku,
 • port przeznaczenia
 • zezwolenie Urzędu Celnego na załadunek towaru.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie:


Jaką stawką należy opodatkować usługi polegające na załadunku/przeładunku i składowaniu w polskim porcie morskim towarów podlegających eksportowi...


Zdaniem wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 9, 14, 17 i 21 ustawy o podatku od towarów i usług. Według tych przepisów stawka 0% ma zastosowanie do usług:


 • świadczonych na obszarze polskich portów morskich związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze lądowych i morskich środków transportu (pkt 9),
 • związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11 należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi (pkt 14),
 • pozostałych służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego i ich ładunkom (pkt 17),
 • związanych bezpośrednio z eksportem towarów tj. usługach dotyczących towarów eksportowanych polegających na ich pakowaniu, przewozie do miejsc formowania przesyłek zbiorowych, składowaniu, przeładunku, ważeniu, kontrolowaniu i nadzorowaniu bezpieczeństwa przewozu.


W świetle wymienionych przepisów Spółka stoi na stanowisku, iż świadczone przez nią usługi dotyczące towarów podlegających eksportowi są opodatkowane stawką 0%.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług został określony w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami). Zgodnie z treścią punktu 1 tego artykułu opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według generalnej zasady zawartej w art. 27 ust. 1 ustawy w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca działalności – miejsce stałego zamieszkania.

Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 pkt 3b w przypadku świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych takie jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone.

W przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca jednoznacznie określił, że w przypadku usług dotyczących towarów eksportowanych, kontrahenci wnioskodawcy posiadają siedzibę na terytorium Polski i w Polsce są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Wynika z tego, że nabywcami usług świadczonych przez wnioskodawcę są wyłącznie podmioty krajowe. Zatem Spółka świadcząc usługi w kraju na rzecz podmiotów krajowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z wymienionymi przepisami.

Art. 41 ust. 1 powołanej ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem m.in. art. 83, w którym wymienione zostały szczególne przypadki zastosowania obniżonej stawki podatku w wysokości 0%.

Z opisu stanu faktycznego zawartego we wniosku wynika, że Spółka świadczy usługi polegające na załadunku, przeładunku i składowaniu towarów podlegających eksportowi na terenie polskiego portu morskiego. W przedmiotowym przypadku zatem zastosowanie ma art. 83 ust. 1 pkt 21 lit. a ustawy. Przepis ten określa stawkę 0% dla usług związanych bezpośrednio z eksportem towarów tj. usług dotyczących towarów eksportowanych polegających na ich pakowaniu, przewozie do miejsc formowania przesyłek zbiorowych, składowaniu, przeładunku, ważeniu, kontrolowaniu i nadzorowaniu bezpieczeństwa przewozu. Jednakże zastosowanie obniżonej stawki podatku na podstawie tego przepisu wymaga spełnienia warunku wymienionego w art. 83 ust. 2 ustawy. W oparciu o ten artykuł, stawkę 0% można zastosować w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie. Oznacza to, że podatnik musi posiadać dokumenty jednoznacznie wskazujące, że towary będące przedmiotem usługi podlegają eksportowi.

Posiadane przez wnioskodawcę dokumenty wskazują, iż świadczone usługi dotyczą towarów eksportowanych, a zatem Spółka ma prawo do zastosowania stawki podatku 0%.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: