Drukuj

W świetle definicji produktu kompensacyjnego i części zamiennej należy stwierdzić, iż powracający do kraju produkt kompensacyjny jakim jest silnik, jest częścią zamienną, która zastępuje zepsuty silnik w samolocie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13.11.2007 r. (data wpływu 20.11.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wysokości stawki podatku- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wysokości stawki podatku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W lipcu 2007 r. główna część silnika odrzutowego samolotu wymagała naprawy w zakładach w USA. W celu realizacji tej naprawy złożono do urzędu celnego w trybie uproszczonym (równocześnie ze zgłoszeniem celnym), wniosek o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetnienia biernego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i towar został objęty procedurą uszlachetniania biernego, a następnie opuścił obszar celny. Po naprawie silnik wrócił na polski obszar celny.

Urząd Celny stwierdził, że w procedurze uszlachetniania biernego nie występuje import części zamiennych, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz przywóz (import) materiałów kompensacyjnych. Materiały kompensacyjne, nie są wymienione w ww. przepisie i nie mogą podlegać opodatkowaniu według stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%. Do takich przypadków ma zastosowanie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przywóz silnika uprzednio wywiezionego do kraju trzeciego (USA) w procedurze uszlachetnienia biernego stanowi import części zamiennych, do którego ma zastosowanie 0% stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, czy jest produktem kompensacyjnym, przy imporcie którego należy stosować stawkę podatku w wysokości 22%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. W ocenie Spółki przywóz silnika odrzutowego do samolotu na terytorium kraju, po uprzedniej naprawie w państwie trzecim, w procedurze celnej uszlachetniania biernego -spełnia wymogi definicji importu towaru (art. 2 pkt 7 ww. ustawy).

Na podstawie art. 83 ust 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku 0% stosuje się do importu środków transportu lotniczego używanych w lotnictwie cywilnym (. -) oraz części zamiennych do nich (...) przywożonego przez ich użytkownika docelowego, posiadającego świadectwo kwalifikacyjne wydane przez polski organ nadzoru lotniczego.

W świetle przytoczonego przepisu - przywóz silnika odrzutowego w procedurze uszlachetnienia biernego w ocenie Spółki - stanowi import części zamiennej wymienionej w tym przepisie z jednoczesnym spełnieniem wymienionych w nim warunków - co upoważnia LOT do zastosowania stawki 0% podatku od towarów i usług przy opodatkowaniu tej transakcji. Materiały kompensacyjne w rozumieniu kodeksu celnego to części zamienne w rozumieniu ustawy o podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W imporcie towarów stosowane są następujące procedury celne: tranzyt, skład celny, uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą, odprawa czasowa, uszlachetnianie bierne. Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika, iż Spółka w ramach procedury uszlachetniania biernego dokonała importu silnika odrzutowego samolotu.

Procedura uszlachetniania biernego pozwala, bez uszczerbku dla szczególnych przepisów dotyczących systemu standardowej wymiany określonego w art. 154-159 i art. 123, na dokonanie czasowego wywozu towarów wspólnotowych poza obszar celny Wspólnoty w celu poddania ich procesom uszlachetniania oraz na dopuszczenie do swobodnego obrotu produktów powstałych w wyniku tych procesów, z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych (art. 145 ust. 1 Wspólnotowego kodeksu celnego). Wg art. 145 ust. 3 lit. c) Wspólnotowego kodeksu celnego, "produkty kompensacyjne" – to wszystkie produkty powstałe w wyniku procesów uszlachetniania.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, iż istotą procedury uszlachetniania biernego towarów jest ich zwrot do kraju w postaci produktów kompensacyjnych, to jest produktów powstałych w wyniku procesu uszlachetniania.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – zwana dalej ustawą, nie definiuje pojęcia części zamiennej, ani też produktu kompensacyjnego. Wg internetowego słownika Języka Polskiego wydawnictwo PWN - część zapasowa, zamienna to element, którym można w maszynie zastąpić element zepsuty, zużyty.

W świetle ww. przepisów oraz definicji produktu kompensacyjnego i części zamiennej należy stwierdzić, iż powracający do kraju produkt kompensacyjny jakim jest silnik, jest częścią zamienną, która zastępuje zepsuty silnik w samolocie.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 5, stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do importu środków transportu lotniczego używanych w lotnictwie cywilnym do wykonywania głównie transportu międzynarodowego o masie własnej przekraczającej 12 ton oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego przywożonego przez ich użytkownika docelowego, posiadającego świadectwo kwalifikacyjne wydane przez polski organ nadzoru lotniczego. Zatem, w przypadku gdy import silnika dokonany w ramach uszlachetnienia biernego jest częścią zamienną samolotu używanego w lotnictwie cywilnym do wykonywania głównie transportu międzynarodowego o masie własnej przekraczającej 12 ton i jeżeli jest przywieziony przez użytkownika docelowego, posiadającego świadectwo kwalifikacyjne wydane przez polski organ nadzoru lotniczego, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki 0%. W przypadku gdy import przedmiotowego silnika nie będzie spełniał powyższych warunków zastosowanie będzie miała stawka podatku w wysokości 22%, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: