Drukuj

W swoim piśmie Strona poinformowała, iż prowadzi stołówkę szkolną prowadzoną przez personel szkoły (znajdującą się w internacie), z której korzystają:1.uczniowie i pracownicy szkoły, 2.byli pracownicy szkoły (emeryci),3.uczniowie innych szkół mieszkających w internacie i korzystający z wyżywienia,4.sporadycznie zorganizowane grupy młodzieży wraz z opiekunami (z zakwaterowaniem),5.inne osoby nie będące pracownikami i nie mieszkające w internacie.W związku z powyższym Strona wystąpiła z zapytaniem czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej na rzecz ww. podmiotów i czy są one opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%.Dodatkowo we wniosku swym Strona poinformowała, iż w związku ze zwróceniem się do Urzędu Statystycznego w Łodzi, organ ten usługi polegające na prowadzeniu stołówki szkolnej przez personel szkoły sklasyfikował wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług odpowiednio:1.usługi świadczone przez stołówkę szkolną znajdująca się w internacie, który stanowi integralną część szkoły dla własnych uczniów i pracowników szkoły (nie dotyczy osób zamieszkałych w internacie) – PKWiU 80 – „usługi w zakresie edukacji”,2.usługi świadczone przez stołówkę szkolną znajdująca się w internacie, który stanowi integralną część szkoły dla własnych uczniów (dotyczy uczniów zamieszkałych w internacie) – PKWiU 55.23.15-00.00 – „usługi krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”,3.usługi świadczone przez stołówkę szkolną znajdująca się w internacie dla byłych pracowników szkoły (emeryci) – PKWiU 55.51.10-00.00 – „usługi stołówkowe”,4.usługi świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz uczniów innych szkół mieszkających w internacie i korzystających z wyżywienia – PKWiU 55.23.13-00.00 – „usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania”,5.usługi świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz zorganizowanych grup młodzieży wraz z opiekunami (z zakwaterowaniem w internacie) – PKWiU 55.23.13-00.00 – „usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania”,6.usługi świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz innych osób nie będących pracownikami szkoły i nie mieszkających w internacie (bez zakwaterowania w internacie) – PKWiU 55.51.10-00.00 – „usługi stołówkowe”.

Na podstawie art.14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., nr 8 poz.60) w brzmieniu obowiązującym do końca 2004 r., po udzieleniu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łukowie odpowiedzi na złożone zapytanie, zawartej w piśmie nr PP-443/106/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. wyjaśniam:

W swoim piśmie Strona poinformowała, iż prowadzi stołówkę szkolną prowadzoną przez personel szkoły (znajdującą się w internacie), z której korzystają:1.uczniowie i pracownicy szkoły, 2.byli pracownicy szkoły (emeryci),3.uczniowie innych szkół mieszkających w internacie i korzystający z wyżywienia,4.sporadycznie zorganizowane grupy młodzieży wraz z opiekunami (z zakwaterowaniem),5.inne osoby nie będące pracownikami i nie mieszkające w internacie.

W związku z powyższym Strona wystąpiła z zapytaniem czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej na rzecz ww. podmiotów i czy są one opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%. Dodatkowo we wniosku swym Strona poinformowała, iż w związku ze zwróceniem się do Urzędu Statystycznego w Łodzi, organ ten usługi polegające na prowadzeniu stołówki szkolnej przez personel szkoły sklasyfikował wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług odpowiednio:1.usługi świadczone przez stołówkę szkolną znajdująca się w internacie, który stanowi integralną część szkoły dla własnych uczniów i pracowników szkoły (nie dotyczy osób zamieszkałych w internacie) – PKWiU 80 – „usługi w zakresie edukacji”,2.usługi świadczone przez stołówkę szkolną znajdująca się w internacie, który stanowi integralną część szkoły dla własnych uczniów (dotyczy uczniów zamieszkałych w internacie) – PKWiU 55.23.15-00.00 – „usługi krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”,3.usługi świadczone przez stołówkę szkolną znajdującą się w internacie dla byłych pracowników szkoły (emeryci) – PKWiU 55.51.10-00.00 – „usługi stołówkowe”,4.usługi świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz uczniów innych szkół mieszkających w internacie i korzystających z wyżywienia – PKWiU 55.23.13-00.00 – „usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania”,5.usługi świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz zorganizowanych grup młodzieży wraz z opiekunami (z zakwaterowaniem w internacie) – PKWiU 55.23.13-00.00 – „usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania”,6.usługi świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz innych osób nie będących pracownikami szkoły i nie mieszkających w internacie (bez zakwaterowania w internacie) – PKWiU 55.51.10-00.00 – „usługi stołówkowe”.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1). Stosownie natomiast do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej – art. 2 pkt. 6 oraz 8 pkt. 3 ustawy o podatku VAT. W związku z powyższym istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe sklasyfikowanie wykonywanych usług przez podatnika w ramach odpowiedniego grupowania wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Z załączonej informacji do wniosku Strony wynika, iż Urząd Statystyczny w Łodzi, sklasyfikował wykonywane przez Stronę czynności odpowiednio:1.usługi świadczone przez stołówkę szkolną znajdująca się w internacie, który stanowi integralną część szkoły dla własnych uczniów i pracowników szkoły (nie dotyczy osób zamieszkałych w internacie) – PKWiU 80 – „usługi w zakresie edukacji”,2.usługi świadczone przez stołówkę szkolną znajdująca się w internacie, który stanowi integralną część szkoły dla własnych uczniów (dotyczy uczniów zamieszkałych w internacie) – PKWiU 55.23.15-00.00 – „usługi krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”, 3.usługi świadczone przez stołówkę szkolną znajdująca się w internacie dla byłych pracowników szkoły (emeryci) – PKWiU 55.51.10-00.00 – „usługi stołówkowe”,4.usługi świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz uczniów innych szkół mieszkających w internacie i korzystających z wyżywienia – PKWiU 55.23.13-00.00 – „usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania”,5.usługi świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz zorganizowanych grup młodzieży wraz z opiekunami (z zakwaterowaniem w internacie) – PKWiU 55.23.13-00.00 – „usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania”,6.usługi świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz innych osób nie będących pracownikami szkoły i nie mieszkających w internacie (bez zakwaterowania w internacie) – PKWiU 55.51.10-00.00 – „usługi stołówkowe”.

Klasyfikacje powyższe nastąpiły na wniosek Strony w oparciu o przedstawiony opis. W związku z powyższym, odnosząc się do wykonywanych przez Stronę usług, sklasyfikowanych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług informuje, iż:1.usługi świadczone przez stołówkę szkolną znajdującą się w internacie, który stanowi integralną część szkoły dla własnych uczniów i pracowników szkoły (nie dotyczy osób zamieszkałych w internacie) – PKWiU 80 – „usługi w zakresie edukacji” korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług z racji wymienienia tych usług w załączniku nr 4 poz. 7, 2.usługi świadczone przez stołówkę szkolną znajdująca się w internacie, który stanowi integralną część szkoły dla własnych uczniów (dotyczy uczniów zamieszkałych w internacie) – PKWiU 55.23.15-00.00 – „usługi krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług z racji wymienienia tych usług w załączniku nr 4 poz. 1,3.usługi świadczone przez stołówkę szkolną znajdująca się w internacie dla byłych pracowników szkoły (emeryci) – PKWiU 55.51.10-00.00 – „usługi stołówkowe” korzystają z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% do dnia 31 grudnia 2007 r. na podstawie § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 97, poz. 970) z wyłączeniem: – sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %, – sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22 %; Wyłączenie powoduje, iż w tym zakresie usługi są opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22% na podstawie art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług,4.usługi świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz uczniów innych szkół mieszkających w internacie i korzystających z wyżywienia – PKWiU 55.23.13-00.00 – „usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania” korzystają z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% na podstawie art. 41 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług z racji wymienienia tych usług w załączniku nr 3 poz. 140,5.usługi świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz zorganizowanych grup młodzieży wraz z opiekunami (z zakwaterowaniem w internacie) – PKWiU 55.23.13-00.00 – „usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania” korzystają z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% na podstawie art. 41 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług z racji wymienienia tych usług w załączniku nr 3 poz. 140,6.usługi świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz innych osób nie będących pracownikami szkoły i nie mieszkających w internacie (bez zakwaterowania w  internacie) – PKWiU 55.51.10-00.00 – „usługi stołówkowe” korzystają z  opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% do dnia 31 grudnia 2007 r. na podstawie § 40 ww. rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z wyłączeniem:– sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %,– sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22 %; Wyłączenie powoduje, iż w tym zakresie usługi są opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22% na podstawie art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: