Drukuj

Pytanie o zastosowanie stawki podatku od towarówi usług w przypadku świadczenia usług związanych z prowadzeniem,współwydawania i wydawania audycji telewizyjnych oraz przenoszenia praw autorskich.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez xxxxxxxxx xxxx NIP xxx-xxx-xx-xx w dniu 13 października 2005 roku wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczący wysokości stawki podatku od towarów i usług w przypadku świadczeniu usług związanych z prowadzeniem, współwydawania i wydawania audycji telewizyjnych oraz przenoszenia praw autorskich – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim uznaje przedstawione we wniosku stanowisko dotyczące wysokości stawki podatku od towarów i usług w przypadku świadczeniu usług związanych z prowadzeniem, współwydawania i wydawania audycji telewizyjnych – za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 13 października 2005 roku wpłynął wniosek xxxxxxx xxxxx, NIP xxx-xxx-xx-xx w dniu 13 października 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczący wysokości stawki podatku od towarów i usług w przypadku świadczeniu usług związanych z prowadzeniem, współwydawaniem i wydawaniem audycji telewizyjnych oraz przenoszeniem praw autorskich.

Stan faktyczny zaprezentowany przez pytającego;

Pani xxxxx xxxxx prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności „działalność agencji informacyjnych”. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Usługi te polegają na prowadzeniu i przygotowaniu (wraz z pełnieniem obowiązków współwydawcy) informacyjnej audycji telewizyjnej oraz prowadzenia publicystycznej audycji telewizyjnej (wraz z pełnieniem obowiązków współwydawcy). Producentem powyższych audycji jest Telewizja Polska S.A. Majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne, powstałe w wyniku wykonywania umowy, są przenoszone na rzecz Telewizji Polskiej S.A.

Wykonywane usługi dla Telewizji Polskiej S.A. Strona zakwalifikowała jako „Usługi świadczone przez agencje informacyjne” – symbol PKWiU 92.40.10.

Za wykonanie obowiązków, określonych w umowie, wypłacane jest wynagrodzenie miesięczne. Podstawą zapłaty wynagrodzenia jest faktura VAT.

W opisanym stanie faktycznym xxxxx xxxxx postawiła następujące problemy:

1. Jaka stawka podatku od towarów i usług będzie miała zastosowanie do usług prowadzenia, współprowadzenia i wydawania audycji telewizyjnych ?

2. Jaka stawka podatku od towarów i usług będzie miała zastosowanie za przenoszenie praw autorskich?

Przedstawiając swoje stanowisko w zakresie pierwszego problemu Pani xxxxxx xxxxx uważa, że właściwą stawką podatku od towarów i usług do świadczonych usług związanych z prowadzeniem, współwydawania i wydawania audycji telewizyjnych jest stawka w wysokości 22%.

Tutejszy organ podatkowy działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60) – w odniesieniu do problemu dotyczącego wysokości stawki podatku od towarów i usług w przypadku świadczeniu usług związanych z prowadzeniem, współwydawania i wydawania audycji telewizyjnych - udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w w/w wniosku.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej , które nie stanowi dostawy towarów, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. Natomiast w myśl art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust.2-12, art. 83, art.119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie ust. 2 tego artykułu dla towarów i usług, wymienionych z załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. W załączniku tym pod poz. 155 wymieniono usługi określone symbolem PKWiU ex 92.2 „usługi radia i telewizji, inne niż określone w poz.12 załącznika 4 do ustawy, z wyłączeniem” m. innymi działalności agencji informacyjnych.

Ponadto w art. 43 ust.1 pkt 1) ustawy o podatku od towarów przewidziano zwolnienie usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy, w którym to załączniku pod poz. 12 wymieniono „usługi publicznych radia i telewizji – z wyłączeniem”: m.innymi działalności agencji informacyjnych.

Wobec powyższego świadczone usługi dla Telewizji Polskiej S.A. zakwalifikowane jako „Usługi świadczone przez agencje informacyjne” – symbol PKWiU 92.40.10. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki w wysokości 22%.

Jednocześnie informuje się, że obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania towaru lub usługi do grupowania PKWiU spoczywa na podatniku. W przypadku trudności z zakwalifikowaniem danej usługi lub towaru do właściwego grupowania klasyfikacji statystycznej, Podatnik może wystąpić z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych z prośbą o wyjaśnienie.Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Stosownie do art.14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. – art. 14a § 4 oraz art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Podobne interpretacje: