Drukuj

Jaka jest wysokość stawki podatku VAT na sprzedaż duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 14 listopada 2005r. (doręczonego dnia 15 listopada 2005r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Jednostki Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu

stwierdza, że

stanowisko podatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.14a wskazanej na wstępie ustawy stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Interpretacja zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Pismem z dnia 14 listopada 2005r. (doręczonym dnia 15 listopada 2005r.) podatnik zwrócił się z pytaniem o wysokość stawki podatku VAT na sprzedaż duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych. W załączeniu przedstawił pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi Nr OK.-5672/KU-6511/2005 z dnia 31 października 2005r., w treści którego Urząd ten poinformował podatnika, że zgodnie z zasadami metodycznymi, stosowanej dla celów podatkowych, Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz.U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) usługami są czynności (będące końcowymi efektami działalności) o charakterze usługowym, świadczone przez podmioty gospodarcze (jednostki organizacyjne) na rzecz innych podmiotów (jednostek organizacyjnych) lub na rzecz ludności. Podstawowym kryterium klasyfikacyjnym jest rodzaj wykonywanych czynności i ich efekt końcowy. Z uwagi na powyższe Urząd Statystyczny w Łodzi poinformował, że sprzedaż duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw nie jest odrębnie klasyfikowana i mieści się w zakresie podstawowej działalności. Podstawową działalnością podatnika jest świadczenie usług edukacyjnych.

Podatnik uważa, że wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej jest usługą edukacyjną i w związku z tym należy usługę w tym zakresie zaliczyć należy do zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdza co następuje.

Zgodnie z art.43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym, w poz. 7, wymienione zostały usługi z grupowania PKWiU ex 80 tj. usługi w zakresie edukacji.

Skoro zatem usługi w zakresie wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Statystycznego w Łodzi, klasyfikowane są w ramach podstawowej działalności podatnika, którą w przypadku Jednostki jest świadczenie usług edukacyjnych, to w ocenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, podlegają one - stosownie do wyżej powołanego przepisu - zwolnieniu przedmiotowemu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że stanowisko podatnika zawarte w zapytaniu uznać należało za prawidłowe.

W podsumowaniu tut. organ uprzejmie informuje, że powyższa interpretacja udzielana jest jedynie w opisanym przez podatnika stanie faktycznym, w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b §1 i §2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jest natomiast wiążąca dla organu podatkowego i organu kontroli skarbowej właściwych dla podatnika i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w §5 art.14b.

Na postanowienie niniejsze przysługuje zgodnie z art.14a§4 ustawy Ordynacja podatkowa zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: