Drukuj

Czy usługi związane z utrzymaniem zieleni w parku miejskim objętych grupowaniem (PKWiU 01.41.12-00.00 ) w 2006 i 2007, zgodnie z art.146 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług opodatkowane są stawką 3%?

Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005r Nr.8, poz.60 ze zm.) w związku ze złożonym w dniu 10.02.2006r. pismem o udzielenie pisemnej interpretacji w podatku od towarów i usług co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wysokości stawki VAT na świadczone usługi związane z utrzymaniem zieleni w parkach w tym: koszenie trawy,wycinka odrostów z korzeni drzew ,usuwanie śniegu z alejek,usuwanie obłamanych gałęzi - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza,że stanowisko Strony przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

U S A S A D N I E N I E

Jak stanowi art.14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego,naczelnik urzędu celnego lub wójt,burmistrz(prezydent miasta,),starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika,płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach,w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art.14a § 4 cytowanej ustawy,udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego,o której mowa w §1,następuje w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie.W dniu 10 lutego 2006r (uzupełniony dnia 17.02.2006r) do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika,że zamierza Pani wykonywać usługi utrzymania zieleni w parku miejskim polegające na na koszeniu trawy,wycince odrostów z korzeni drzew ,usuwaniu śniegu z alejek ,usuwaniu obłamanych gałęzi. Usługi te mieszczą się w grupowaniu PKWiU 01.41.12-00.00 "usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych"

Pytanie brzmi:
1)Czy usługi związane z utrzymaniem zieleni w parku miejskim objętych grupowaniem (PKWiU 01.41.12-00.00 ) w 2006 i 2007, zgodnie z art.146 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług opodatkowane są stawką 3%?

Stanowisko podatnika:
Zdaniem podatnika czynności związane z utrzymaniem zieleni w parku miejskim polegające na koszeniu trawy,wycince odrostów z korzeni drzew ,w zimie usuwanie śniegu z alejek,obłamanych gałęzi zaliczone są do - usług w zakresie rolnictwa oraz chowu i hodowlą zwierząt ,z wyjątkiem usług weterynaryjnych,( PKWiU 01.4) i zgodnie z art.146 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku VAT właściwą stawką podatku VAT winna być stawka w wysokości 3 %

Dokonując oceny prawnej przedstawionego własnego stanowiska Jednostki w jej indywidualnej sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 10.02.2006r wyjaśnia co następuje :

Generalną zasadą zgodnie z przepisem art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r .o podatku od towarów i usług (Dz.U Nr.54,poz.535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT -jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową 22%.Dla pewnych towarów i usług ustawodawca przewidział jednakże niższe stawki podatkowe. Towary bądź usługi,przy dostawie których stosuje się preferencyjne stawki wymienione są w załącznikach do ustawy o VAT,a także w przepisach przejściowych i końcowych zawartych w tejże ustawie. Ponadto ustawa zawiera upoważnienie dla Ministra Finansów do obniżenia stawek podatkowych w drodze rozporządzenia.

Art.146 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U Nr.54 ,poz.535 ze zm.) stanowi,że w okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008r. stosuje sie stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności ,o których mowa w art.5 ,których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr.6 do ustawy z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W załączniku tym, zawierającym wykaz towarów i usług ,opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%,w pozycji nr.64 wymienione zostały "usługi związane z rolnictwem oraz chowem zwierząt,z wyjątkiem usług weterynaryjnych,podkuwania koni i schronisk dla zwierząt ex"PKWiU 01.4.W grupowaniu tym mieszczą się "usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych" sklasyfikowane pod numerem PKWiU 01.41.12-00.00 jako usługi polegające na koszeniu trawy w parku,wycince odrostów z korzeni drzew ,usuwanie obłamanych gałęzi drzew w zimie usuwanie śniegu z alejek mieszczą sie w wyżej wymienionym grupowaniu i są opodatkowane do 30.04.2008r obniżoną 3% stawką VAT.

Usługi te ujęte zostały również w załączniku nr.3 do ustawy (pozycja 135),zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% .Powyższe oznacza ,że usługi objęte grupowaniem PKWiU 01.4,z wyłączeniem usług weterynaryjnych,podkuwania koni i schronisk dla zwierząt do dnia 30 kwietnia 2008r podlegają opodatkowaniu według stawki podatku od towarów i usług w wysokości 3%,a po dniu tym będą one opodatkowane stawką podatku w wysokości 7%(pod warunkiem jednak,że obowiązujące w chwili obecnej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług,dotyczące zasad opodatkowania tych usług,nie ulegną do czasu tego zmianie).

W związku z powyższym w świetle zawartych wyjaśnień oraz po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie podziela stanowisko Podatnika w sprawie interpretacji przepisów podatkowych uważając iż zgodnie z art.146 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku VAT usługi o symbolu PKWiU 01.41.12-00.00"usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych " wykonywane przez Podatnika są opodatkowane obniżona stawką podatku VAT w wysokości 3 % do 30.04.2008r.Zatem stosowanie na fakturze VAT przy świadczeniu usług o symbolu PKWiU 01.41.12-00.00 "usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni jest prawidłowe.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak na wstępie.

Zgodnie z art.14a §2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawców oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia.Interpretacja nie jest wiążącą dla podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku,wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawców organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia -art 14b§1 i §2 Ordynacji podatkowej

Na postanowienie służy zgodnie z art 236 §2 pkt.1 Ordynacji podatkowej zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.Zażalenie podlega opłacie skarbowej w znakach skarbowych -art.1 ust.1 pkt.1 lit.a ustawy z dnia 09.09.2000r.(Dz.U z 2004r nr.253,poz.2532 ze zm.)

Podobne interpretacje: