Drukuj

Czy można zastosować 7 % stawkę podatku VAT w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na remoncie I i III piętra budynku koszarowego dla potrzeb szeregowych zawodowych.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art.14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. : Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29.05.2006r. w tut. organie podatkowym został złożony wniosek, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. We wniosku zawarto pytanie dot. zastosowania 7 % stawki podatku VAT w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na remoncie I i III piętra budynku koszarowego dla potrzeb szeregowych zawodowych.Z treści pisma wynika, że zgodnie z zawartymi umowami z dnia 09.09.2005r. Firma Pani wykonywała roboty budowlane polegające na na remoncie I i III piętra budynku koszarowego dla potrzeb szeregowych zawodowych. Na w/w roboty w wystawionych fakturach zastosowała Pani stawkę 22 %, klasyfikując remontowany budynek do PKOB 1274 - Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione - zabudowania koszarowe . Inwestor poinformował Panią, iż zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi nr OK.5672/OB-412/2006 budynki koszarowe mieszczą się w grupowaniu PKOB grupa 113 klasa 1130 "Budynki zbiorowego zamieszkania". Uważa Pani, że wykonane roboty budowlane winny być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7 %, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do m.in. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.Pod pojęciem obiektu budownictwa mieszkaniowego, w myśl art. 2 pkt 12 cyt. ustawy o VAT, rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania -wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl § 5 ust. l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) stawkę podatku VAT wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 7% dla towarów wymienionych w załączniku nr l tego rozporządzenia. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 17, póz. 150) wyżej wymieniony załącznik nr l został rozszerzony o dodatkowy katalog usług opodatkowanych 7% obniżoną stawką podatku VAT (póz. 20), między innymi o budowę, remonty i bieżącą konserwację budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130) tj.:1. domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych,2. budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych. Zatem, jeżeli przedmiotowe budynki zostały zaklasyfikowane do grupowania PKOB 1130 to w myśl cyt. wyżej przepisów remont tych budynków będzie opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 7%.Należy również nadmienić, że dokumenty załączone do wniosku o interpretację przepisów, nie podlegają ocenie przez tut. Organ podatkowy.

Podobne interpretacje: