Drukuj

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są niżej wymienione usługi świadczone przez Wojskowy Szpital ZOZ : 1. usługi w zakresie ochrony zdrowia ( PKWiU 85.1), 2. usługi wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, stanowiących majątek własny ( PKWiU 70.20.12-00.00), 3. usługi związane z poprawą kondycji fizycznej ( PKWiU 93.04.10 - 00.00 ), 4. usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKWiU 92.72.12.- 00.00), 5. usługi w zakresie pozostałych form kształcenia (PKWiU 80.42.20 - 00.00 ), 6. usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania ( PKWiU55.23.13-00.00), 7. usługi organizowania wystaw, targów i kongresów (PKWiU 74.87.15-00.00).

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art.14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.05.2006r., uzupełnionego pismem z dnia 04.07.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe w części pytania nr 4, w pozostałej części prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.06.2006r. w tut. Organie podatkowym został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 04.07.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. We wniosku zawarto pytanie : jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są niżej wymienione usługi świadczone przez Wojskowy Szpital ZOZ :1. usługi w zakresie ochrony zdrowia ( PKWiU 85.1),2. usługi wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, stanowiących majątek własny ( PKWiU 70.20.12-00.00),3. usługi związane z poprawą kondycji fizycznej ( PKWiU 93.04.10 - 00.00 ),4. usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKWiU 92.72.12.- 00.00),5. usługi w zakresie pozostałych form kształcenia (PKWiU 80.42.20 - 00.00 ),6. usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania ( PKWiU55.23.13-00.00),7. usługi organizowania wystaw, targów i kongresów (PKWiU 74.87.15-00.00).Z treści pisma wynika, że Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny świadczy usługi zakwalifikowane zgodnie z opiniami Urzędu Statystycznego w Łodzi nr OK-5672/KU - 1052/2006 i nr OK-5672/KU-400/2006 do symboli : PKWiU 85.1 " usługi w zakresie ochrony zdrowia" ,PKWiU 70.20.12-00.00 "usługi wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, stanowiących majątek własny". Ponadto rozszerza działalność wprowadzając nowe usługi o symbolach :PKWiU 93.04.10 - 00.00 "usługi związane z poprawą kondycji fizycznej" PKWiU 92.72.12.- 00.00 "usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKWiU 80.42.20 - 00.00 " usługi w zakresie pozostałych form kształcenia, PKWiU 55.23.13-00.00) " usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałegozakwaterowania,PKWiU 74.87.15-00.00 "usługi organizowania wystaw, targów i kongresów"Zdaniem 20 WSzU-RSPZOZ , usługi:1. w zakresie ochrony zdrowia ( PKWiU 85. 1 ) są zwolnione z podatku VAT,2. wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, stanowiących majątek własny ( PKWiU 70.20.12-00.00) opodatkowane 22 % stawką podatku,3 usługi związane z poprawą kondycji fizycznej ( PKWiU 93.04.10 - 00.00 ) opodatkowane 22 % stawką podatku, 4 usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKWiU 92.72.12.- 00.00) opodatkowane 7% stawką podatku,5. usługi w zakresie pozostałych form kształcenia (PKWiU 80.42.20 - 00.00 ) zwolnione z podatku VAT,6. usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania ( PKWiU 55.23.13-00.00) opodatkowane 7% stawką podatku,7. usługi organizowania wystaw, targów i kongresów ( PKWiU 74.87.15-00.00) opodatkowane22% stawką podatku VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 wymienionej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.Ad. 1 i 5 W art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, ustawodawca zwolnił od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 7 tego załącznika wymieniona została grupaex 80 (gdzie ex - dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania) "usługi w zakresie edukacji "oraz w póz. 9 grupa ex 85 "usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniemusług weterynaryj nych ( PKWiU 85.2)"..Mając na uwadze powyższe, usługt/zaklasyfikowane do PKWiU 85.1 " usługi w zakresie ochrony zdrowia" oraz do PKWiU 80.42.20 - 00.00 " usługi w zakresie pozostałych form kształcenia" są zwolnione z podatku od towarów i usług.Ad.4 i 6. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, preferencyjną - 7%stawkę podatku stosuje się dla dostawy i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy. Pod poz. 159a tego załącznika ujęte zostały usługi o symbolu PKWiU ex 92.72, tj. usługi rekreacyjnepozostałe - wyłącznie w zakresie wstępu.W świetle powyższych przepisów wykonywane usługi zakwalifikowane do symbolu PKWiU 92.72.12- 00.00 podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług stawką podstawową w wysokości 22%. Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, że udostępnianie przez sanatorium basenu,sali gimnastycznej w celach rekreacyjnych jest obwarowane wymogiem wniesienia przez uczestnika opłaty tytułem wstępu. Zatem brak jest podstaw do zastosowania 7% stawki podatku VAT na świadczone przez Szpital usługi.Należy również nadmienić, że "usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" o symbolu PKWiU 92.72.12.-00.00 zaliczone zostały do usług wymienionych pod póz. 11 załącznika Nr 4 cytowanej ustawy o podatku VAT, który stanowi wykaz usług zwolnionych od podatku. Jednakże w stosunku do symbolu PKWiU 92 ustawodawca odsyła do objaśnień umieszczonych pod załącznikiem, z których wynika iż: zwolnienie z podatku VAT ma zastosowanie jedynie w stosunku do usług związanych z rekreacją i sportem, świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.Usługi sklasyfikowane do symbolu PKWiU 55.23.13 - 00.00 zostały wymienione w powołanym załączniku pod póz. 140 ex 55.2 jako "usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich ( PKWiU ex 55.23.15). W związku z tym, usługi o symbolu PKWiU 55.23.13- 00.00 podlegają opodatkowaniu 7 % stawką, zgodnie z art. 41 ust. 2 .Ad.2,3,7 Zgodnie z art. 41 ust. l ww. ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Mając powyższy przepis na uwadze usług zakwalifikowane do symbolu PKWiU 93.04.10-00.00 "Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej"PKWiU 70.20.12-00.00 "usługi wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, stanowiących majątek własny",PKWiU 74.87.15-00.00 " usługi organizowania wystaw, targów i kongresów" podlegają opodatkowaniu wg 22% stawki podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy.

Podobne interpretacje: