Interpretacje w temacie: Podatnicy i płatnicy

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

W ramach umowy o świadczenie usług (umowy zlecenia) zawartej pomiędzy mną a posłem , będę w tym okresie prowadził jego korenspondencję i organizował wyjazdy zagraniczne. Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług będę zobowiązany do zapłacenia podatku od towarów i usług od tej umowy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana zapytanie zawarte w piśmie złożonym w tutejszym organie podatkowym w dniu 20 kwietnia 2004 roku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub ko ...

-Czy podatnik podatku od towarów i usług, który zlikwidował działalność gospodarczą, po niespełna dwóch latach , może wybrać zwolnienie w podatku VAT rozpoczynając działalność i uzyskując przychody z praw autorskich? -Czy umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich podlega wyłączeniu zopodatkowania podatkiem VAT, czy też usługi te są zwolnione od podatku VAT?

Pismem z dnia 24 maja 2004r. Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego o interpretację przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stan faktyczny: 1. Podatnik w miesiącu wrześniu 2002r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i wybrał opodatkowanie podatkiem VAT. Od dnia 31 sierpnia 2003r. działalność została zawieszona a następnie w miesiącu lutym 2004r. Podatnik zakończył prowa ...

Czy jednostki organizacyjne gminy, działające w formie jednostek budżetowych, mogą rejestrować się jako podatnicy podatku VAT?

Zgodnie ze stanem prawnym, na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U nr 54, poz.535) „podatnikiem są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, (działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskującyc ...

Wnoszę o udzielenie informacji dotyczącej stosowania art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) a mianowicie czy Powiatowy Lekarz Weterynarii w XXX zawierając w imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w XXX umowy z lekarzami weterynarii nie będącymi pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej i prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek na świadczenie usług określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. nr 33, poz. 287) jest podatnikiem podatku VAT czy nie, oraz czy wysokości opłat i wynagrodzenia określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej (Dz. U. nr 100, poz. 1019) i Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie warunków wynagrodzenia i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U nr 214, poz. 2091) zawierają podatek VAT czy należy go doliczać do wysokości opłaty lub wynagrodzenia?Stosownie do art.16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może :1) wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do:a) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, d) sprawowania nadzoru na d ubojem zwierząt, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, e) badania mięsa zwierząt łownych, f) sprawowania nadzoru nad zbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich, h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołóstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz produktów akwakultury, ślimaków i żab, i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych, j) pobierania próbek do badań, k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią, 2 wyznaczyć osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych. Wyznaczenie do wykonywania czynności następuje w drodze decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii określającej rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania. W celu możliwości wykonywania czynności wyznaczonych niezbędne jest także zawarcie umowy pomiędzy organem Inspekcji Weterynaryjnej tj. Powiatowym Lekarzem Weterynarii w XXX a osobą wyznaczoną. Umowa ta określa w szczególności sposób, zakres i miejsce wykonywania czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz terminy płatności. Wysokość opłat nie jest dowolna lecz wynika z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji komisji Europejskiej (Dz. U. Nr 100, poz. 1019). Wysokość wynagrodzenia lekarza weterynarii określa natomiast Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie warunków wynagrodzenia i wysokości wynagrodzenia za wykonywania czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 214, poz. 2091). Nie ulega wątpliwości, iż czynności wykonywane przez osoby wyznaczone wykonywane są w imieniu państwa, oraz że działania osoby upoważnionej powinny być traktowane jako działania organu Inspekcji, który udzielił upoważnienia. Stosownie do art. 5 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wszystkie powierzone czynności wykonywane są pod nadzorem i w imieniu organów Inspekcji. Upoważnienie wywiera jedynie ten skutek, że zmienia się osoba wykonująca kompetencje organu administracji publicznej.Mając na względzie powyższe, podstawową kwestią jest wyjaśnienie, o jakich czynnościach, które mogą być realizowane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, jest mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Czy chodzi tu o czynności z zakresu zadań organów Inspekcji Weterynaryjnej, które mogą być realizowane w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej, czy też jedynie o czynności spoza zakresu tych zadań ( np. badania laboratoryjne realizowane na zlecenie podmiotu prywatnego przez Zakłady Higieny Weterynaryjnej). Wykładnia językowa przepisu nie daje w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi, zaś uzasadnienie do ustawy, które powinno być pomocne w tym względzie stanowi jedynie iż "zgodnie z dyrektywą organy władzy publicznej zostały wyłączone z definicji podatnika". Kolejną kwestią jest wyjaśnienie, czy w przypadku umowy zawartej na podstawie art. 16 ust. 3 możemy mówić o umowie o charakterze cywilnoprawnym. Umowa zawarta na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej posiada bowiem cechy umowy o charakterze publicznoprawnym. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawiałby fakt, iż umowa ta rozwija postanowienia aktu administracyjnego powierzającego wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej, dochowanie zaś jej postanowień ze strony osoby wyznaczonej zagwarantowane jest środkami administracyjnymi ( art. 16 ust. 6 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej), oraz objęte jest nadzorem ze strony powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku przyjęcia takiego stanowiska postanowienia umowy nie podlegałyby ocenie sądów cywilnych, a jedynie kontroli sądów administracyjnych. Na zakończenie należy podnieść w ogóle zasadność ewentualnego opodatkowania czynności urzędowych z zakresu weterynarii. Pozwolę sobie wyrazić opinię, iż czynności te jako zadania przyjęte do realizacji przez państwo w celu zaspokojenia potrzeb społecznych w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług. Należy przypomnieć, iż konieczność korzystania przez organy administracji weterynaryjnej z pomocy prywatnych lekarzy weterynarii przy wykonywaniu zadań urzędowych wynika z braku możliwości finansowych państwa ( niewystarczającej liczby etatów, które zapewniłyby realizację wszystkich zadań przejętych przez państwo w dziedzinie weterynarii).Nieracjonalne będzie przyjęcie zasady, zgodnie z którą czynności wykonywane przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji, ale działające z jej upoważnienia są opodatkowane, zaś te same czynności wykonywane przez pracowników Inspekcji nie są obłożone takim podatkiem. Dodatkowe opodatkowanie podmiotów gospodarczych od czynności urzędowych spowodować może także nierówną pozycję tych podmiotów na rynku wspólnotowym.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2004r. Znak: PIW.PFK-330/1/2004 uzupełnione pismem z dnia 03.06.2004r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia. W wyżej wymienio ...

Czy umowa zlecenie wykonywana w ramach działalności gospodarczej na rzecz swojego pracodawcy, ale dotycząca całkowicie odmiennych czynności niż wykonywane ze stosunku pracy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?W ramach wykonywanej działalności gospodarczej wykonuję usługi na rzecz swojego pracodawcy, z którym pozostaję w stosunku pracy. Są to całkowicie odmienne czynności niż te wykonywane ze stosunku pracy. W celu ich wykonania zatrudniam pracowników. Usługi te są opodatkowane podatkiem VAT. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za zlecenie.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 14.06.2004 r., (data wpływu 15.06.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Umowa zlecenie wykonywana w ramach działalności gospodarczej ...

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.), a w szczególności art. 15 ust. 1 i 6, podatnikiem podatku od towarów i usług jest gmina czy też urząd gminy?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 10.05.2004 r., nr FN.3010/62/04 (data wpływu 10.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Termin załatwienia sprawy przedłużono posta ...

Podatnik jest rolnikiem ryczałtowym i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług leśnych (PKWiU 02.02.10). W związku z powyższym podatnik pyta, czy zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług dla rolnika ryczałtowego, a dotyczące świadczenia usług rolniczych, ma zastosowanie także w jego sytuacji i czy winien on za wykonywane usługi leśne otrzymywać faktury VAT RR?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm). Pismem z dnia 24 czerwca 2004 r. (doręczonym dnia 25 czerwc ...

1. Czy w związku dokonaniem zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej polegającej na dopisaniu żony do prowadzonej działalności gospodarczej i zmiane nazwy oraz rozpoczęciem działalności gospodarczej na imię obojga małżonków powinieniem dokonać czynności aktualizacyjne w Urzędzie Skarbowym? 2. Czy powinienem sporządzić spis z natury towarów handlowych na ostatni dzień lipca br. dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego? 3. Czy od 01.08.2004 r. ja i moja żona powinniśmy składać odrębne comiesięczne deklaracje w podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy moja żona może wybrać opodatkowanie podatkiem dochodowym według skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)? 4. Czy będą kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym w sierpniu 2004 r. faktury otrzymane przed 01.08.2004 r. a opłacone po 1 sierpnia 2004 r. oraz fakrury po 1 sierpnia 2004 r. dotyczące kosztów okresu przez 01.08.2004 r.? 5. Czy z dniem 01.08.2004 r. zobowiązany jestem do ponownej rejestracji dla potrzeb podatku VAT oraz jakim numerem NIP będę posługiwał się w działalności gospodarczej po 01.08.2004 r.? 6. Czy w sierpniu 2004 r. będę mógł odliczyć VAT naliczony z faktur dotyczących zakupu towarów i usług w okresie do 31.07.2004 r., a otrzymanych w sierpniu br.?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu jako organ podatkowy zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) poniżej udziela odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 13.07.2004 r. tj.: Ad. 1. Wszelkie aspekty związane z obowiązkiem aktualizacji danych ewidencyjnych zostały unormowane w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasa ...

Czy Prezydent Miasta, jako wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, polegające na odpłatnym udostępnianiu i reprodukcji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

Z przepisu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) wynika, iż powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru. Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) organem ad ...

Czy działalność w zakresie doradztwa rolniczego , w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 t. o ptu, utraciła zwolnienie od podatku od towarów i usług?Jaka obowiązuje stawka podatku VAT na ww. usługi?

Z dniem 30.04.2004 r. utraciły moc obowiązującą przepisy Ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm. ) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, tj. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. z 2002 r. ...

Generowanie strony w 12 ms