Drukuj

Dostawa złomu - rozliczenie, fakturowanie i ewidencjonowanie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2011 r. (data wpływu 20 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy złomu - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 20 kwietnia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy złomu.


W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Wnioskodawca prowadzący samodzielną działalność gospodarczą jest podatnikiem VAT czynnym, zobowiązanym w zakresie podatku od towarów i usług do składania deklaracji miesięcznych. Wnioskodawca zajmuje się m.in. działalnością w zakresie wykonywania konstrukcji metalowych na zlecenie, do wykonywania których to zleceń strona nabywa elementy metalowe, przy których nabyciu odlicza od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy podatek naliczony wyszczególniony w fakturach VAT dokumentujących nabycie elementów metalowych. Po wykonaniu zleceń pozostaje szereg odpadów metalowych, które są sprzedawane przez Wnioskodawcę dla firm zajmujących się skupem złomu. W dniu 14 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca sprzedał dla firmy zajmującej się handlem złomem 1,44 tony złomu, za który uzyskał od nabywcy kwotę w wysokości 720 zł. W większości złom pochodził z nabytych przez Wnioskodawcę elementów metalowych przed dniem 1 kwietnia 2011 r. Sprzedaż złomu została udokumentowana fakturą VAT, zaewidencjonowaną w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień 2011 r. W fakturze dokumentującej sprzedaż złomu Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotowa sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz zamieścił adnotację o treści „odwrotne obciążenie”. Wnioskodawca nie podał w fakturze informacji o stawce podatku od towarów i usług, kwocie podatku należnego oraz wartości brutto sprzedaży.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy Wnioskodawca prawidłowo określił oraz zaewidencjonował w ewidencji sprzedaży prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług dostawę złomu w dniu 14 kwietnia 2011 r. na kwotę 720 zł, wskazując w fakturze VAT dokumentującej dostawę adnotację o treści „odwrotne obciążenie” (nie podając stawki podatku od towarów i usług, kwoty podatku należnego oraz wartości brutto sprzedaży) oraz wskazując w ewidencji prowadzonej przez stronę dla celów podatku od towarów i usług prowadzonej za miesiąc kwiecień 2011 r. i w deklaracji dla podatku od towarów i usług, iż jest to sprzedaż nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...


Zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na fakt, iż w dniu 14 kwietnia 2011 r. dokonał dostawy złomu pochodzącego z nabycia elementów metalowych, przy nabyciu których przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy, dostawa nie podlega opodatkowaniu przez Wnioskodawcę. Z uwagi na powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, za prawidłowe należy uznać, iż Wnioskodawca udokumentował przedmiotową dostawę na kwotę 720 zł fakturą VAT zamieszczając w niej adnotację o treści „odwrotne obciążenie”, nie wskazując stawki podatku od towarów i usług oraz kwoty podatku należnego oraz, że stosownie do art. 17 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym w 2011 r., Wnioskodawca w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług za kwiecień 2011 r. oraz w deklaracji dla podatku od towarów i usług za ten miesiąc zadeklaruje, że przedmiotowa sprzedaż w jego przypadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast bez znaczenia w ocenie Wnioskodawcy jest fakt, iż pozostałości elementów metalowych zostały nabyte przez Wnioskodawcę przed 1 kwietnia 2011 r.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).


W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:


  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.


Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

Przepisy ust. 1 pkt 7 i 8 stosuje się, jeżeli nabywcą lub usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 (art. 17 ust. 7 ustawy).

Jak stanowi art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, w fakturze nie wykazuje się danych dotyczących stawki i kwoty podatku (art. 106 ust. 1a ustawy).

Zasady wystawiania faktur uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360).


Z § 5 ust. 15 ww. rozporządzenia wynika, że faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi, dla których podatnikiem zgodnie z przepisami ustawy jest nabywca towaru lub usługi, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem zawierają:


  1. adnotację, że podatek rozlicza nabywca, lub
  2. wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca, lub
  3. oznaczenie „odwrotne obciążenie”.


W świetle art. 109 ust. 3 ustawy, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że z dniem 1 kwietnia 2011 r. zmianie uległy zasady dotyczące opodatkowania obrotu złomem, polegające na przesunięciu obowiązku rozliczania należnego podatku od towarów i usług na jego nabywcę. Z uwagi jednakże na określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług wyjątki, rozliczenie należnego podatku przez nabywcę ma miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy dostawca złomu jest podatnikiem VAT czynnym, a przedmiotem dostawy nie są towary używane korzystające ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako dostawa towarów używanych.


W sytuacji zatem, gdy przedmiotem dostawy jest złom niestanowiący towaru używanego, dostawca jest podatnikiem VAT czynnym, zaś nabywca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług (czynnym lub zwolnionym), obowiązek podatkowy zostaje przeniesiony na nabywcę, zaś dostawca winien w ciągu 7 dni od dnia dokonania dostawy wystawić fakturę VAT, w której nie wykazuje stawki i kwoty podatku, jak również kwoty należności wraz z podatkiem, lecz umieszcza:


  • adnotację, że podatek rozlicza nabywca lub
  • właściwy przepis ustawy (art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku od towarów i usług) lub dyrektywy (art. 199 ust. 1 lit.d Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), wskazujący, że podatek rozlicza nabywca,
  • oznaczenie „odwrotne obciążenie”.


Dostawca może wybrać zatem jedno z powyższych oznaczeń celem zamieszczenia na wystawionej fakturze, jednakże z powinno z niej wynikać, że przedmiotem sprzedaży jest złom.

Ponadto sprzedaż złomu podlega wykazaniu w ewidencji sprzedaży i w części C deklaracji VAT-7 „Rozliczenie podatku należnego”, jako dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca, będący podatnikiem VAT czynnym, prowadzący działalność m.in. w zakresie wykonywania konstrukcji metalowych na zlecenie, nabywa elementy metalowe, przy nabyciu których odlicza podatek naliczony. Po wykonaniu zleceń pozostaje szereg odpadów metalowych, które są zbywane dla firm zajmujących się skupem złomu. W dniu 14 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca sprzedał 1,44 tony złomu, za który uzyskał kwotę 720 zł. W większości złom pochodził z nabytych przez Wnioskodawcę przed dniem 1 kwietnia 2011 r. elementów metalowych. Sprzedaż złomu została udokumentowana fakturą VAT, zaewidencjonowaną w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień 2011 r., w treści której Wnioskodawca nie wskazał stawki i kwoty podatku oraz wartości brutto sprzedaży, lecz zamieścił informację, iż sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i adnotację o treści „odwrotne obciążenie”.

Uwzględniając powyższe, jak również przywołane przepisy prawa wskazać należy, że jak słusznie wskazano we wniosku, dokonana w dniu 14 kwietnia 2011 r., na rzecz podmiotu gospodarczego zajmującego się handlem złomem, dostawa złomu pochodzącego z nabytych uprzednio elementów metalowych, przy nabyciu których przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Wnioskodawcę. Zatem za prawidłowe należy uznać także to, iż Wnioskodawca wystawił fakturę VAT zamieszczając w niej adnotację o treści „odwrotne obciążenie”, nie wskazując stawki i kwoty podatku należnego, zaś w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług oraz deklaracji dla podatku od towarów i usług za kwiecień 2011 r. wykazał, że sprzedaż ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Wnioskodawcę. Ponadto zauważyć należy, że bez znaczenia dla niniejszego rozstrzygnięcia pozostaje fakt, iż elementy metalowe, z których uzyskano złom będący przedmiotem dostawy, zostały nabyte przez Wnioskodawcę przed dniem 1 kwietnia 2011 r.

Jednocześnie zauważyć należy, że kwestie dotyczące zdarzenia przyszłego w zakresie planowanej dostawy złomu metalowego zostały zawarte w odrębnym rozstrzygnięciu.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Podobne interpretacje: