Drukuj

Podatnik sformułował pytanie, jaką stawką podatku należy opodatkować usługi przesortowania towaru, ofoliowania uszkodzonych kartonów, ułożenia towaru na paletach?

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło zapytanie z którego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie morskiego portu w zakresie usługowego składowania, przechowywania i przeładunku mrożonej żywności. Towar nigdy nie jest własnością Spółki. Jest przeznaczony do sprzedaży krajowej, wewnątrzwspólnotowej, jak i na kraje trzecie. W momencie wprowadzenia towaru do chłodni nie ma on konkretnego nabywcy. Na polecenie właściela towaru wydaje się go konkretnemu nabywcy. Towar sprowadzony jest transportem morskim i złożony w chłodni. Spółce zlecane jest wykonanie na tym towarze usług dodatkowych, takich jak: przesortowanie towaru, ofoliowanie uszkodzonych kartonów, ułożenie towaru na paletach, itp.

Wobec wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego podatnik sformułował pytanie, jaką stawką podatku należy opodatkować usługi przesortowania towaru, ofoliowania uszkodzonych kartonów, ułożenia towaru na paletach...

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, że należy wystawić za przedmiotowe usługi fakturę VAT naliczając 22 % podatek VAT.

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie dokonując - na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – interpretacji art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 pkt 9, 14 i 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 7 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), na podstawie stanu faktycznego zawartego we wniosku uznaje przedstawione stanowisko za niezgodne z prawem.

Wobec powyższego postanowiono jak w rozstrzygnięciu z następujących przyczyn:

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22 %(...).

Stosownie do art. 83 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku 0 % stosuje się m.in. do:

  • usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze lądowych i morskich środków transportu – pkt 9,
  • usług związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11 należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi – pkt 14,
  • pozostałych usług służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego i ich ładunkom, o których mowa w pkt 1 – pkt 17.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się również do usług świadczonych na terenie polskich portów morskich, związanych z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, polegających na obsłudze lądowych i morskich środków transportu.

Z brzmienia przytoczonych przepisów wynika, że dla zastosowania 0 % stawki podatku nie będzie miało znaczenia, kto jest zleceniodawcą usługi: polski podatnik podatku od towarów i usług, podmiot z kraju trzeciego, czy też podatnik podatku od wartości dodanej. Istotne jest, aby czynności te były ściśle związane z obsługą ładunków i statków wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11 należących do armatorów morskich oraz wykonanywane były w transporcie morskim międzynarodowym lub wewnątrzunijnym. Zastosowanie stawki 0 % VAT będzie jednak możliwe wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 2 lub 5 i 6 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w przypadku prowadzenia dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w przepisach art. 83 ust. 1 pkt 9, 14 i 17 ww. ustawy.

Natomiast jeżeli podatnik nie posiada odpowiedniej dokumentacji, powinien zastosować stawkę 22 % do świadczonych usług.

Podobne interpretacje: