Interpretacje w temacie: Obniżenie podatku należnego

Ścieżka aktualnego tematu

Odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT na skutek zniszczenia rzeczy, ustalone według ceny rzeczy, nie obejmuje podatku VAT mieszczącego się w tej cenie, w zakresie, w jakim poszkodowany może obniżyć należny od niego podatek o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu rzeczy.

Podczas przeglądu samochodu powoda, wykonanego przez stację diagnostyczną pozwanego, uległy zniszczeniu dwie opony. Pozwany uznał swoją odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i zapłacił powodowi jako odszkodowanie cenę zakupu nowych opon, wynikającą z faktury przedstawionej przez powoda - 3.149,99 zł, pomniejszoną o uwzględniony w tej cenie podatek VAT w kwocie 568,03 zł. Powód wystąpił przeciwko p ...

Wydając w 1997 r. na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) decyzję określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług (lub kwotę zwrotu różnicy podatku) za określony miesiąc (miesiące) 1995 r., organ podatkowy obowiązany był uwzględnić podatek naliczony z faktury podlegającej prawidłowo rozliczeniu w tym okresie, a ujęty przez podatnika wadliwie w rozliczeniu za okres wcześniejszy.

Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu, postanowieniem z dnia 17 maja 2001 r., sygn. akt I SA/Wr 1860/97, w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa "C. - B" Spółki z o.o. z siedzibą w O. na decyzję Izby Skarbowej w Opolu z dnia 16 października 1997 r., Nr (...), w przedmiocie skreślenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące: styczeń, luty, maj, lipiec, sierpień, ...

1. Utrata przez podatnika prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30 % podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług jest sankcją podatkową o charakterze zbliżonym do sankcji karnej, na co wskazuje represyjny cel wprowadzenia tej instytucji. Utrata przez podatnika powyższego prawa jest bowiem swoistą karą za naruszenie obowiązku określonego w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, nie spełnia zaś żadnej z funkcji przypisywanej w piśmiennictwie podatkom, w szczególności zaś funkcji stymulacyjnej i redystrybucyjnej. 2. Organy podatkowe powinny stosować sankcję łagodniejszą, przewidzianą w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu orzekania, nie zaś sankcję surowszą określoną w tym przepisie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r., gdyż ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz. U. Nr 137, poz. 640) nie zawiera przepisów przejściowych.

Inspektor kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze dziesięcioma decyzjami z dnia (...) określił spółce akcyjnej "E." Holding w Z. podatek od towarów i usług za miesiące marzec - grudzień 1995 r. W uzasadnieniu tych decyzji stwierdzono miedzy innymi, że podatnik bezzasadnie obniżył podatek należny za poszczególne wyżej wskazane miesiące. Spółka nie dopełniła bowiem obowiązk ...


Skorzystanie przez podatnika z prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w sytuacji, gdy nie nabywa on przedsiębiorstwa na podstawie jednej umowy sprzedaży, lecz szeregu kolejnych umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest sprzedaż poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa, stanowi obejście wynikającego z art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zakazu korzystania z możliwości odliczania kwoty podatku naliczonego od kwoty podatku należnego.

Izba Skarbowa w Toruniu decyzją z dnia 29 października 1997 r. utrzymała w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 15 lipca 1997 r. określającą podatnikowi - spółce akcyjnej "E." w T. zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące styczeń, luty i marzec 1997 r. oraz ustalającą dodatkowe zobowiązanie podatkowe za te miesiące, a nadto umarzającą postępowanie dotycząc ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.06.2002 r., które wpłynęło do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w dniu 11.06.2002 r., tut. Urząd informuje, że w omówionym w Waszym piśmie przypadku, faktura nie zawierała pomyłek, natomiast dokument odprawy celnej SAD został wypełniony z błędnym zapisem. Zapis art. 19 ust. 2 ustawy o VAT daje podatnikom w przypadku importu prawo do obniżenia kwoty podatku nal ...

Przepis art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie stanowi podstawy domniemania prawdziwości faktury.

Izba Skarbowa we Wrocławiu decyzją z dnia 12 kwietnia 1999 r. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego W.-X. z dnia 20 grudnia 1998 r., którą określono wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę za wrzesień 1995 r. Organy podatkowe obu instancji uznały, że udokumentowana fakturą z dnia 30 września 1995 r. usługa marketingowa i pra ...

Czy wniesienie całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej pociąga za sobą obowiązek korekty podatku naliczonego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 18.12.2002 r. (wpływ 19.12.2002 r.), Urząd Skarbowy w Dębicy informuje: Ustawie z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), nie podlegają czynności, których przedmiotem nie są towary oraz u ...

Obniżenie podatku należnego

Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.03 r., informuje: 1) Zgodnie z zapisem art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 14, poz. 176 ze zm.) "kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie ko ...

Obniżenie podatku należnego

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 27.02.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o p ...

Generowanie strony w 21 ms