Drukuj

W jakiej wysokości jest możliwe odliczenie podatku VAT z tytułu dokonania importu przyczepy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej- czy zgodnie z fakturą dokumentującą nabycie przyczepy czy zgodnie z decyzją organu celnego zwiększającego wartość celną przedmiotowej przyczepy?

W zaprezentowanym stanie faktycznym - import towarów dokonany na podstawie zgłoszenia celnego weryfikowanego następnie przez organy celne - zastosowanie znajduje przepis art. 11e w związku z art. 11 ust.2 usttawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

Mianowicie, w przypadku gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego wydawana jest decyzja określająca podatek w prawidłowej wysokości, podatnik jest obowiązany zapłącić różnicę między podatkiem wynikającym z decyzji naczelnika urzędu celnego a podatkiem pobranym przez ten organ. Różnica taka, dotycząca podatku od towarów i usług stanowi podatek naliczony, o który podatnik ma prawo obniżyć podatek należny - zgodnie z normą art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o podatku VAT, o ile przedmiotowy import związany jest jest ze sprzedażą opodatkowaną.

Reasumując, w zarysowanym stanie faktycznym, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego również o podatek naliczony uregulowany zgodnie z otrzymaną decyzją celną, o ile zakup/import związany jest ze sprzedażą opodatkowaną.

Podobne interpretacje: