Drukuj

uzupełnić

W odpowiedzi na pana pismo z dnia 25.02.2004 r. w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii prawa do odliczenia podatku VAT z dokumentów odprawy celnej od sprowadzonych z zagranicy samochodów osobowych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży w przypadku ich zarejestrowania na nazwisko właściciela prowadzonej działalności gospodarczej Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje:

Pan Marek F. od 1.05.1998 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu i sprzedaży samochodów oraz części na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 27.04.1998 r. wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy B. Podstawowym zakresem prowadzonej działalności gospodarczej jest import samochodów z zagranicy i ich sprzedaż w kraju. Tak więc sprowadzone samochody są towarem handlowym z uwagi na przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej.

Pan F. uważa, że rejestracja samochodów osobowych na jego nazwisko nie powinna być przeszkodą w możliwości odpisu kwoty podatku VAT zapłaconego w Urzędzie Celnym, ponieważ podstawą jego działalności jest handel samochodami i mimo rejestracji jest to dalej towar handlowy przeznaczony na sprzedaż, a pierwsza rejestracja samochodu w kraju sprawia, że takie samochody cieszą się większym popytem wśród klientów.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Kwotę podatku naliczonego w przypadku importu stanowi suma kwot podatku wynikającego z dokumentu celnego (art. 19 ust. 2 tej ustawy). Natomiast w myśl art. 25 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, z wyjątkiem przypadków, gdy odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnik.

Wynikający z ww. przepisu wyjątek odnosi się ogólnie do samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, bez odniesienia się (określenia) do faktu (sytuacji) rejestracji tych samochodów. Dlatego też, rejestracja samochodów osobowych na nazwisko właściciela przedsiębiorstwa (firmy), przed sprzedażą nie spowoduje zmiany przeznaczenia tych samochodów - odsprzedaż. Nie spowoduje to zatem także utraty prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentów celnych dokumentujących import tych samochodów do Polski.

W świetle powyższego stanowisko podatnika wyrażone w piśmie należy uznać za prawidłowe.

Podobne interpretacje: