Drukuj

Czy spółka z o.o. w organizacji dokonująca zakupów towarów i usług już po złożeniu zgłoszenia NIP-2 oraz zgłoszenia VAT-R, jednakże jeszcze przed nadaniem numeru NIP oraz przed wpisaniem spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem tymczasowym ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych zakupów? Czy spółka z o.o. po rejestracji w KRS będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów nabytych przed wpisaniem do KRS?

Urząd Skarbowy Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.08.2003 r. informuje, że spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji przysługuje prawo do obniżania podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług.

Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji dokonuje zakupów oraz czynności podlegających opodatkowaniu po dokonaniu zgłoszenia NIP-2 oraz zgłoszenia VAT-R. W chwili dokonania zakupów nie uzyskała numeru NIP, jak też nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i posługuje się numerem REGON, jako numerem tymczasowym.

W przedstawionej sprawie będzie miał zastosowanie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 9 ust. 1, art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), §2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.)

Spółka kapitałowa w organizacji może wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym posiadać status podatnika tego podatku (art. 5 ust. 1 ustawy „ Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2, w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej."). Zaznaczyć należy, że spółka kapitałowa w organizacji posiada statut jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 5, są obowiązani, przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 2, złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W art. 9 ust. 8 ustawy określono, że podatnik zarejestrowany obowiązany jest umieszczać numer identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach, z tym że w przypadku, gdy numer ten nie został jeszcze nadany, podatnik jest obowiązany posługiwać się numerem tymczasowym. Zgodnie z § 2 pkt. 8 rozporządzenia numerem tymczasowym dla spółki kapitałowej w organizacji będzie numer regonu.

Należy jednak zwrócić uwagę, że przepisy zawarte w art. 14 ustawy, zwalniają od podatku od towarów i usług podatnika, który rozpoczyna wykonywanie czynności z art. 2 ustawy w ciągu roku podatkowego (art. 14 ust. 6 ustawy). Dlatego też istotnym z punktu widzenia możliwości odliczenia podatku jest rezygnacja ze zwolnienia (art. 14 ust. 2 ustawy).
Sam fakt zarejestrowania się do celów podatku od towarów i usług przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w ciągu roku nie daje prawa do obniżania podatku należnego o podatek naliczony, gdyż podatnik zwolniony z podatku od towarów i usług może dokonać rejestracji dla celów podatku od towarów i usług (art. 9 ust. 3 ustawy).

W dalszym ciągu swojego wniosku Spółka poddała pod wątpliwość możliwość dokonywania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością po rejestracji jej w KRS obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jako, że prawo to nabyła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

Tutejszy Urząd wyjaśnia, że prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie rejestracji i rezygnacji ze zwolnienia dokonanego przez spółkę w organizacji będzie miała spółka po rejestracji w KRS. Spółka kapitałowa w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką kapitałową i uzyskuje osobowość prawną, będąc jednocześnie podmiotem praw i obowiązków spółki kapitałowej w organizacji. Należy dodać, że nie dochodzi do zmiany podmiotu (podatnika z art. 5 ust. 1 ustawy), a jedynie do zmiany statusu działania danej spółki.

Podobne interpretacje: