Drukuj

Czy przysługuje prawo do zwrotu nadpłaconego w imporcie podatku od towarów i usług (w związku z weryfikacją zgłoszenia celnego), w przypadku gdy kwota nadpłaconego w imporcie podatku od towarów i usług pomniejszyła kwotę podatku należnego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.10.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 21.11.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że:

Z przepisu zawartego w art. 11h ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) wynika, iż w przypadku, gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego okaże się, że kwota podatków została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconych podatków, jeżeli kwota nadpłaconego w imporcie:

1) podatku od towarów i usług - pomniejszyła kwotę podatku należnego,
2) podatku akcyzowego - pomniejszyła kwotę podatku akcyzowego lub powiększyła kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i ust. 2.

Z Pana pisma wynika, że dokument celny SAD został zweryfikowany przez urząd celny w ten sposób, że zmniejszono wartość celną importowanego towaru, w wyniku czego zmniejszono wartość podatku naliczonego. Jak wynika również z Pana pisma, podatek naliczony z dokumentu SAD, przed jego weryfikacją pomniejszył kwotę podatku należnego, tak więc na podstawie ww. przepisu art. 11h ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie przysługuje Panu zwrot podatku, jak również nie należy korygować zapisów w rejestrze zakupów VAT.

Podobne interpretacje: