Drukuj

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują kwestii następstwa prawnego, a zatem należy stosować w stosunku do podmiotów będących podatnikami VAT przepisy Ordynacji podatkowej.

W art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) unormowano zasady sukcesji praw i obowiązków w przypadku łączenia się podmiotów. W myśl tego przepisu osoba prawna powstała w wyniku łączenia: osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych - wstępuje we wszelkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Zasadę powyższą stosuje się także do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych), osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych). Art. 94 mówi, że przepisy art. 93 stosuje się również do nabywców przedsiębiorstw państwowych oraz do spółek, które na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych nabyły lub przejęły te przedsiębiorstwa. Przepis art. 93d Ordynacji podatkowej formułuje zasadę nałożenia na następcę prawnego wszelkich zarówno materialnych jak i procesowych obowiązków poprzednika. Przede wszystkim ma on obowiązek zapłaty wszelkich należności podatkowych, do zapłaty, których zobowiązany był poprzednik. Jednocześnie na następcę prawnego przechodzą prawa podatnika, także te, które określone zostały w decyzjach wydanych na poprzednika prawnego.

A zatem spółka, która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych przejęła przedsiębiorstwo państwowe wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego.

W związku z powyższym prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur otrzymanych w przedsiębiorstwie państwowym przysługuje spółce zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) w miesiącu otrzymania bądź w miesiącu następnym, natomiast wykonanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług należnego z faktur wystawionych w przedsiębiorstwie państwowym z tytułu najmu ciąży na spółce.

Podobne interpretacje: