Drukuj

Czy istnieje możliwość prowadzenia ewidencji podatku naliczonego ograniczonej wyłącznie do części dotyczącej zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie strony z dnia 21.01.2004 r. z datą wpływu 26.0.12004 r. w sprawie możliwości prowadzenia ewidencji podatku naliczonego ograniczonej wyłącznie do części dotyczącej zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje:

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Zgodnie z postanowieniami przepisów art. 20 ustawy o VAT, podatnik dokonujący jednocześnie sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną od podatku. Podatnik może bowiem zmniejszyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego, związanego ze sprzedażą opodatkowaną (art. 20 ust. 2). W przypadku gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną od podatku, podatnik może zmniejszyć podatek należny o taką część podatku naliczonego, która odpowiada procentowemu udziałowi wartości sprzedaży towarów opodatkowanych podatkiem w wartości sprzedaży ogółem (art. 20 ust. 3).

Z relacji cytowanych wyżej przepisów wynika, iż zmniejszenie podatku należnego o podatek naliczony jest prawem a nie obowiązkiem podatnika podatku od towarów i usług. Podatnik może więc w całości, jak również w części skorzystać z tego uprawnienia, albo w całości z niego zrezygnować. W. związku z powyższym, w przypadku częściowego korzystania z tego uprawnienia, podatnik może ograniczyć swe obowiązki ewidencyjne tylko do tej części podatku naliczonego, która jest wyłącznie związana z czynnościami opodatkowanymi.

Jak wynika z przedstawionego w piśmie podatnika stanu faktycznego, świadczy on w większości usługi finansowe zwolnione od podatku, natomiast sprzedaż opodatkowana dotyczy wyłącznie wynajmu lokalu i refakturowanych usług telekomunikacyjnych, co według podatnika umożliwia mu jednoznaczne ustalenie kwoty podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem tutejszego organu podatkowego, nie ma przeszkód dla stosowania przez jednostkę prowadzącą głównie działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ewidencji podatku naliczonego, ograniczonej do tej części, która związana jest ze sprzedażą opodatkowaną. Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 21.12.1995 r. (znak: MWM-7103/95).

Podobne interpretacje: