Drukuj

Na wyposażeniu firmy znajdują się samochody Żuk, Kamaz, Jelcz, Star oraz sprzęt w postaci walców , ładowarek, spycharek i równiarek drogowych różnych marek i roczników produkcji.Firma nie dysponuje świadectwami homologacji do tych pojazdów ani decyzjami o zwolnieniu z obowiązku posiadania świadectwa homologacji. Czy w świetle przepisów ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. można odliczać podatek naliczony od zakupu paliw silnikowych i od zakupu części zamiennych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 maja 2004r. uzupełnione w dniu 25.05.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy o VAT pojazdy samochodowe, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się, na potrzeby rozliczeń VAT, za samochody osobowe. W art. 86 ust. 3 określono wzór wg którego określa się dopuszczalną ładowność pojazdu. Z przedłożonego pisma wynika, ze na wyposażeniu firmy znajdują się samochody Żuk, Kamaz, Jelcz, Star oraz sprzęt w postaci walców, równiarek, ładowarek, spycharek drogowych różnych marek i roczników produkcji. Firma nie dysponuje świadectwami homologacji do tych pojazdów ani decyzjami o zwolnieniu z obowiązku posiadania świadectwa homologacji. Z przepisów nie wynika, aby sam brak u podatnika odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, skutkował uznaniem jego pojazdu za samochód osobowy. Istotne jest bowiem, aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikało uprawnienie, którego podatnik dowodzi, tj. że ładowność tego samochodu jest wyższa niż określona wzorem, o którym mowa w art. 86 ust. 3. Zatem, jeśli ze świadectw homologacji wydanych dla samochodów typu – marki Żuk, Kamaz, Jelcz, Star wynika ładowność wyższa niż określona wzorem: DŁ = 357kg + n*68kg, gdzie DŁ – oznacza dopuszczalną ładowność, n – oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem kierowcy, będzie przysługiwało odliczenie podatku VAT od nabywanych paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu. Obowiązek ustalania dopuszczalnej ładowności nie dotyczy sprzętu w postaci walców, równiarek, ładowarek, spycharek drogowych, gdyż nie są to pojazdy samochodowe tylko maszyny budowlane.

W odniesieniu zaś do części zamiennych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu informuje, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie wyłącza prawa do odliczenia VAT naliczonego z tego tytułu.

W wyniku powyższego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Podobne interpretacje: