Drukuj

Czy w przypadku świadczenia usług prawniczych, rachunkowo-ksiegowych , doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Wspólnoty, usługi te będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2004r w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr137 poz.926 z póź. zmian) uprzejmie informuję:

Przepis art . 27 ust.1 ustawy z 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 ,poz.535) stanowi ,iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce ,gdzie świadczący usługę posiada siedzibę a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności ,z którego świadczy usługi – za miejsce świadczenia usługi uznaje się miejsce ,gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności ;w przypadku braku wyżej wymienionych miejsc ,za miejsce świadczenia usług uznaje się miejsce stałego zamieszkania .Od zasady ogólnej zostały wprowadzone odstępstwa w wyżej cyt. ustawie.

W art.27 ust.3 i ust.4 wyżej cyt. ustawy wymieniona jest odrębna grupa usług ,dla których miejscem świadczenia jest miejsce ,gdzie nabywca usługi posiada siedzibę ,stałe miejsce prowadzenia działalności ,a w przypadku braku miejsca prowadzenia działalności- stały adres lub miejsce zamieszkania pod warunkiem, że usługi te są świadczone na rzecz :odbiorców spoza Wspólnoty lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty ,ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę.

Dotyczy to usług między innymi prawniczych ,rachunkowo- księgowych ,badania rynków i opinii publicznej ,doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1) ,przetwarzania danych i dostarczania informacji; architektonicznych i inżynierskich( PKWiU 74.2) z wyjątkiem usług dotyczących nieruchomości ,dla których miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości; tłumaczeń.

Wskazać należy ponadto ,że zgodnie z przepisami art. 86 ust.8 pkt.1 wyżej cyt . ustawy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od importowanych lub nabytych towarów i usług ,które dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju ,jeżeli kwoty te mogły być odliczone ,gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

W przedstawionym w w/w piśmie stanie faktycznym wynika, że zamierza Pani świadczyć usługi prawnicze ,rachunkowo-księgowe, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania na rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Wspólnoty. Zdaniem Pani na podstawie art.27ust.3 pkt.1w związku z art.27 ust.4 w/w ustawy za miejsce świadczenia tych usług uważa się miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę ,stałe miejsce prowadzenia działalności lub stały adres lub miejsce zamieszkania i w związku z tym usługi te mimo, że zostaną faktycznie wykonane na terytorium kraju nie będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Według Pani opinii na podstawie art.86 ust.8 ustawy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wykonywaniem tego typu usług.

Reasumując stwierdzić należy ,iż stanowisko Pani wskazane w piśmie jest prawidłowe .

Podobne interpretacje: