Drukuj

dotyczy odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach dokumentujących ponoszone przez wspólników wydatki inwestycyjne

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 3.03.2004 r. w sprawie odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach dokumentujących ponoszone przez wspólników wydatki inwestycyjne, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje:

Stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własności,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Budynki wzniesione na gruncie stanowią część składową gruntu. Stosownie bowiem do art. 48 kodeksu cywilnego do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Z treści przedmiotowego zapytania wspólników, jak i załączonego aktu notarialnego wynika, że M. K. i W. K. przenieśli całe swoje udziały wynoszące po #189; części nieruchomości na rzecz wspólników spółki cywilnej, którzy powyższy grunt nabyli na zasadach współwłasności łącznej. Na nieruchomości tej wspólnicy za środki finansowe uzyskane z działalności w spółce cywilnej zamierzają wybudować budynek służący tej działalności.

Z zestawienia powołanych powyżej przepisów wynika zatem, iż aby w przyszłości (po oddaniu inwestycji) wspólnicy mogli uznać wybudowany budynek za własny środek trwały, od którego zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą dokonywać odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów, to w przedstawionym w zapytaniu stanie faktycznym sprawy przedmiotowy budynek winien zostać wybudowany na gruncie stanowiącym współwłasność łączną wspólników spółki. Zgodnie bowiem z art. 196 k.c. współwłasność jest albo w częściach ułamkowych albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną (jaka występuje w s.c.) regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. W przedmiotowej sprawie są to przepisy regulujące instytucję prawa cywilnego. Kwestię utworzenia wspólnego majątku wspólników przez wniesienie wkładów regulują przepisy art. 862 k.c. Stosownie do jego treści, jeżeli wspólnik zobowiązał się wnieść do spółki własność rzeczy, do wykonania tego zobowiązania stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Zatem w przypadku zobowiązania się wspólników do wniesienia wkładu w postaci własności rzeczy mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 535 i n. k.c. Odpowiednie stosowanie tego przepisu w rozumieniu art. 862 k.c. oznacza zobowiązanie się wspólników do przeniesienia własności rzeczy na współwłasność łączną wspólników oraz wydanie wspólnikom (spółce) tej rzeczy bez zapłaty ceny, jako że wniesienie wkładu do spółki nie jest sprzedażą. Dla ważności umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości oraz umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego (art. 158 w zw. z art. 73 § 2 k.c.).

Reasumując powyższe, jako iż Mariusz i Wiesław K. skutecznie przenieśli swoje udziały w gruncie, na którym będzie realizowana wymieniona inwestycja wynoszące po #189; części, na wspólników spółki cywilnej na zasadach współwłasności łącznej, to również wzniesiony na tym gruncie przez wspólników budynek stanowiący część składową gruntu wypełni dyspozycję powołanego na wstępie art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalającą na uznanie zakończonej inwestycji za środek trwały spółki, od którego dokonywane zgodnie z art. 22a - 22o odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszty uzyskania przychodów. Zauważyć należy również, że stosownie do art. 22c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8.01.1993 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Obniżenie kwoty podatku należnego następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny, z zastrzeżeniem pkt. 2 - 4.

Dokonywane zakupy - zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) – stanowią zakupy inwestycyjne, w stosunku do których mają zastosowanie reguły dotyczące zakupu środków trwałych zawarte w art. 20 ust. 4, art. 21 ust. 3 i art. 25 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy VAT. Tak więc podatnik oprócz prawa do odliczenia podatku naliczonego w powyższym terminie, ma również prawo do zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (o ile taka wystąpi) wynikającej z zakupu materiałów i usług związanych z prowadzoną inwestycją z uwzględnieniem art. 21 ust. 2b cyt. ustawy.

Podobne interpretacje: