Drukuj

1.Czy przysługuje odliczenie podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego OPEL VECTRA o dopuszczalnej ładowności 620kg i liczbą miejsc 5 ?. Samochód był zakupiony w celu transportu do Niemiec produkowanych przez Podatnika latawców razem z przyczepą o dopuszczalnej ładowności 515kg. Fakt ten w mniemaniu Podatnika powoduje iż ładowność pojazdu ulega podwyższeniu do 1135 kg co przy liczbie miejsc 5 pozwala na odliczenie podatku VAT od zakupionego paliwa. 2.Jaki kurs walut stosować przy obliczaniu wartości wystawianych i otrzymywanych faktur przy sprzedaży do krajów UE ? Czy średni kurs NBP miesięczny podawany dla służb celnych, czy dzienny z dnia wystawienia, czy może przekroczenia granicy Polski. 3.Jak udokumentować, że towar opuścił granicę Polski, aby zastosować stawkę 0% VAT przy sprzedaży do krajów UE, zważywszy iż Podatnik sam dokonuje transportu.

W dniu 13 maja 2004 roku Podatnik w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwrócił się do Urzędu Skarbowego w Żninie z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy przysługuje odliczenie podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego OPEL VECTRA o dopuszczalnej ładowności 620kg i liczbą miejsc 5 ?. Samochód był zakupiony w celu transportu do Niemiec produkowanych przez Podatnika latawców razem z przyczepą o dopuszczalnej ładowności 515kg. Fakt ten w mniemaniu Podatnika powoduje iż ładowność pojazdu ulega podwyższeniu do 1135 kg co przy liczbie miejsc 5 pozwala na odliczenie podatku VAT od zakupionego paliwa.
  2. Jaki kurs walut stosować przy obliczaniu wartości wystawianych i otrzymywanych faktur przy sprzedaży do krajów UE ? Czy średni kurs NBP miesięczny podawany dla służb celnych, czy dzienny z dnia wystawienia, czy może przekroczenia granicy Polski ?
  3. Jak udokumentować, że towar opuścił granicę Polski, aby zastosować stawkę 0% VAT przy sprzedaży do krajów UE, zważywszy iż Podatnik sam dokonuje transportu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia:

ad. 1

Ustawodawca wprowadził ograniczenia w prawie do odliczania podatku VAT od paliw wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych. Mianowicie pojazdy te muszą spełniać warunek dopuszczalnej ładowności, a Podatnik zobowiązany jest posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie tegoż warunku (świadectwo homologacji bądź odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji). Pan transportuje towar samochodem z przyczepą, która - jak Pan słusznie stwierdza – nie jest pojazdem samobieżnym i nie stosuje się do jej napędzania żadnych paliw. Napędzany paliwem jest wyłącznie samochód Opel Vectra o ładowności 620 kg, który przy licznie miejsc 5 nie spełnia warunku dopuszczalnej ładowności.

W tych okolicznościach nie przysługuje Panu odliczenia podatku VAT od nabywanego paliwa zgodnie z przepisami art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Stanowisko Podatnika nie jest słuszne.

ad. 2

Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach uregulowano w paragrafie 37 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl tegoż przepisu stosuje się wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiona w terminie, w którym Podatnik obowiązany jest do jej wystawienia.- Stanowisko Podatnika w tej kwestii jest słuszne.

Jeżeli jednak na dzień wystawienia faktury, bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony.

W przypadku nie wystawienia faktury w obowiązującym terminie, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

ad. 3

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu stawką 0%, pod warunkiem że podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy oraz podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Przy założeniu, że Pan sam dokonuje wywozu towarów, dowodami tymi, są następujące dokumenty:

-kopia faktury dostawy

-specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku

-dokumenty zawierające co najmniej: dane podatnika dokonującego dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów, adres pod który są przewożone towary (jeżeli jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy), określenie towarów i ich ilości, potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę, rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym towary są wywożone.

Jeżeli powyższe dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy, dowodami, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

-korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie

-dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu

-dokument potwierdzający zapłatę za towar.

Powyższe określają przepisy art. 42 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.

Stanowisko Podatnika nie jest słuszne, gdyż podpis odbiorcy z datą odbioru towaru jest istotnym aczkolwiek niewystarczającym dowodem potwierdzającym dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Podobne interpretacje: