Interpretacje w temacie: Procedury szczególne

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Opodatkowanie usług taksówkowych podatkiem od towarów i usług.

Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie wniesione przez podatnika, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik wykonuje ...

-Czy podatnik podatku od towarów i usług, który zlikwidował działalność gospodarczą, po niespełna dwóch latach , może wybrać zwolnienie w podatku VAT rozpoczynając działalność i uzyskując przychody z praw autorskich? -Czy umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich podlega wyłączeniu zopodatkowania podatkiem VAT, czy też usługi te są zwolnione od podatku VAT?

Pismem z dnia 24 maja 2004r. Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego o interpretację przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stan faktyczny: 1. Podatnik w miesiącu wrześniu 2002r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i wybrał opodatkowanie podatkiem VAT. Od dnia 31 sierpnia 2003r. działalność została zawieszona a następnie w miesiącu lutym 2004r. Podatnik zakończył prowa ...


Czy będąc zwolnioną z podatku VAT z tytułu prowadzonej nauki języków obcych oznaczonych według PKD 80.42Z, od kiedy podatniczka traci zwolnienie z podatku VAT, jeżeli rozpocznie wykonywanie czynności opodatkowanych w zakresie sprzedaży zestawu - odtwarzaczy CD i płyt CD?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie z dnia 12.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi pozarolniczą dzi ...

Czy istnieje obowiązek założenia kas fiskalnych celem ewidencjonowania przychodów?

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Na rok 2003 kwota ta wynosi 40 900 zł. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministr ...

Czy prawo do odliczenia podatku VAT z Faktur RR przysługuje z chwilą zapłaty na rachunek bankowy tylko rolnika ryczałtowego, czy także na rzecz innej osoby niż sprzedawca produktów rolnych, która przejęła zobowiązania tego rolnika ?

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnik zarejestrowany jako czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako faktur ...

Na czym polega szczególna procedura w zakresie dostawy samochodów używanych, opodatkowanie marży, sposób wystawiania faktur VAT-marża oraz ewidencjonowanie na kasie fiskalnej?

Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków uregulowane są w Rozdziale 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535). Art. 120 ust. 1 zawiera szereg definicji, które zostały stworzone wyłącznie na użytek Rozdziału 4 cyt. ustawy normującego szczególne procedury. Przez towary używane, będące p ...

Dotyczy podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży za pośrednictwem komisu towarów używanych będących własnością osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz sprzedaży komisowej towarów w ramach działalności gospodarczej (komitent jest płatnikiem VAT).

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pytanie Państwa zawarte w piśmie z dnia 31 maja 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 01 czerwca 2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyja ...

Dotyczy podstawy opodatkowania oraz obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży wysyłkowej.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia. Stan faktyczny zawarty w złożonym piśmie przed ...

Dotyczy wydanie zaświadczenia o uiszczeniu podatku od towarów i usług.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pytanie Pana zawarte w piśmie z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia. Stan faktyczny zawarty w złożonym piśmie prze ...

Generowanie strony w 24 ms