Interpretacje w temacie: Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, należącą do sektora publicznego. Jego działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Przychodami Ośrodka są dotacje z budżetu gminy i wpływy z prowadzonej działalności. Jednym ze źródeł przychodów własnych, zgodnie ze statutem, są wpływy ze sprzedaży pisma kulturalno – społecznego wydawanego metodą poligraficzną. Pismo ukazuje się w cyklu miesięcznym w nakładzie 500 sztuk. Jest ono zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacyjnym o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem ISSN. Cena sprzedaży wynosi 1,50 zł za egzemplarz i przychody ze sprzedaży nie pokrywają w całości poniesionych nakładów, tzn. druku, zdjęć i nakładu pracy związanego z redagowaniem pisma. Reklamy zamieszczane w piśmie zajmują co najwyżej 6-10% powierzchni pisma (i to nie w każdym numerze). Kolportaż pisma prowadzony jest w zakresie własnym, jak również przez placówki handlowe. Gminny Ośrodek Kultury prosi o opinię w następujących sprawach: 1) Czy zakład poligraficzny słusznie dolicza do kosztu usługi 22% VAT?2) Jaką stawkę VAT: 0% czy 7%, powinna zawierać cena sprzedaży pisma?3) W przypadku opodatkowania pisma, kto powinien odprowadzać VAT, placówki handlowe czy Ośrodek Kultury?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 19.05.2004 r., nr GOK-L.dz.80/2004 (data wpływu 24.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). 1. Usługi drukowania pisma kulturalno – ...

dotyczy utraty zwolnienia z podatku VAT w związku z prowadzeniem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 25.06.2004 r. (znak: I US-II/443/63/04), gdyż jest ona nieprawidłowa: Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie podatniczki wyni ...

Jaką stawką VAT opodatkowane są usługi w zakresie pośrednictwa finansowego (działalność gospodarcza w tym zakresie rozpoczęta od dnia 01.04.2004 r.) ?

Na podstawie art. 14a, 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami/ w odpowiedzi na pismo Nr FF/1114/2004 z dnia 07.05.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem VAT działalności rozpoczętej od dnia 01.04.2004 r. polegającej na świadczeniu usług zaklasyfikowanych - według załączonego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gosp ...

Jaką stosować stawkę VAT do sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych ?

Na podstawie art. 14a § 1 i 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na Państwa pismo, które wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 17.06.2004 r., wyjaśnia: Zgodnie z art. 113 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwal ...


Czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKWiU 74.20.A) powinienem być wg obowiązujących przepisów podatnikiem VAT ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich w odpowiedzi na przedstawione w piśmie z dnia 30.07.2004 roku (data wpływu 04.08.2004 r.) zapytanie, w sprawie stosowania przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, wyjaśnia. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 113 ust. 1 ...

Czy jest możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT przez podatnika, który rozszerzył działalność na wytwarzanie i sprzedaż monet z grawerem religijnym?

Na podstawie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. 1997 r., nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze w odpowiedzi na pismo z dnia 21 maja 2004 roku (otrzymane w dniu 31 maja 2004 roku) w sprawie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przez podatnika, który rozszerzył działalność na wytwar ...

1) Czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako samorządowa jednostka budżetowa oraz organ upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych, w świetle art. 15 ust. 6 nowej ustawy o podatku od towarów i usług jest podatnikiem tego podatku? 2) Czy MOPS może w 2004 r. korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, jeżeli w 2003 r. dokonał zgłoszenia rejestracyjnego na podatek VAT, a wartość sprzedaży netto w 2003 r. wyniosła 6.090,15 zł ? 3) Czy w przypadku wykonywania usług nie podlegających opodatkowaniu, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz wykonywanych przez podmioty korzystające ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 ustawy, istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT? W jaki sposób należy wówczas ewidencjonować tę sprzedaż? 4) Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT dotacje otrzymane z budżetu Gminy na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną przez MOPS działalnością? 5) Czy obciążenia pracowników z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku, jeśli jednostce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu usług telekomunikacyjnych? 6) Czy w przypadku zakupu kwiatów z okazji wizyty gości w żłobku z okazji Dnia Górnika, do dekoracji pomieszczeń z okazji świąt, zakupu art. spożywczych z przeznaczeniem na narady kadry kierowniczej itd. należy odprowadzić podatek należny z tego tytułu? 7) Czy usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi nadal korzystają ze zwolnienia od podatku?

Ad. 1) Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawn ...

Czy jednostka budżetowa Starostwa Powiatowego powołana w celu realizacji zadań publicznych nałożonych na Starostwo odrębnymi przepisami nie jest uznawane za podatnika VAT w zakresie realizacji tych zadań na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (podobnie jak organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy)?

W związku z pismem z dnia 18.11.2004r. tutejszy organ podatkowy uprzejmie informuje, że nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym przez Podatnika, iż Dom Pomocy Społecznej w Pakówce może być w 2005r. podatnikiem zwolnionym od podatku VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publi ...

Pytający proszą o wyjaśnienie czy dostawa działki budowlanej przez rolnika niebędącego podatnikiem podatku VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem pytających czynność powyższa nie jest opodatkowana podatkiem VAT.

Stan faktyczny Pytający zamierzają nabyć działkę budowlaną od rolnika niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług w celu wybudowania domu mieszkalnego. Przedmiotowy teren nie jest uzbrojony w media i nie ma na nim posadowionych żadnych budynków. Ocena prawna stanu faktycznego Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. /Dz. U. Nr 54, poz. 535/, zwanej dalej ustawą o ...

Generowanie strony w 16 ms