Interpretacje w temacie: Drobni przedsiębiorcy

Ścieżka aktualnego tematu

Czy czynny podatnik podatku od towarów i usług, będący podatnikiem od 01 listopada 2001r., może wybrać zwolnienie z tego podatku, z uwagi na osiągnięty przychód opodatkowany w wysokości 5090,00 zł w 2003 roku?

Podatnik utracił zwolnienie z podatku od towarów i usług, w myśl art.14 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 poz.50 ze zm.), z dniem 01 listopada 2001r. Sprzedaż towarów i usług za rok 2003 wyniosła 1.722.173,00 zł , natomiast za okres od 01 stycznia do 30 kwietnia 2004r. sprzedaż wyniosła 521.790,00 zł. Na podstawie art.113 ust.1 ustaw ...

Czy sprzedaż działek będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 13 maja 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia. W zapytaniu z dnia 13 maja 2004 r. przedstawił Pan następujący stan faktyczny. W październiku 2002 r. kupił Pan z żoną ...

Określenie wartości sprzedaży w działalności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, po przekroczeniu której następuje utrata prawa do zwolnienia od podatku VAT.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 20.05.2004 r. w sprawie określenia wartości sprzedaży, po przekroczeniu której następuje utrata prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wy ...

Czy instytucja kultury -muzeum -korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeżeli wydaje i sprzedaje pismo Samorządu Miasta i Gminy.Czy opodatkowaniu podlega dotacja podmiotowa z budżetu gminy, otrzymywana przez muzeum na finansowanie działalności statutowej.

W związku ze złożonym w dniu 25 maja 2004r. zapytaniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm./ informuje, iż w opisanym stanie faktycznym muzeum wg oświadczenia korzysta ze zwolnienia podmiotoweg z podatku VAT zgodnie z dyspozycją art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatk ...

Czy działalność artystyczna polegająca na nieodpłatnym udostępnianiu do oglądania obrazów oraz dostawa obrazów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 30.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.06.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 18.06.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy dzieł sztuki oraz świadczenia usług związanych z kulturą, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 13 ...

Podatnik jest osobą fizyczną świadczącą pracę w charakterze syndyka oraz na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w charakterze zarządcy komisarycznego: 1. Czy otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Kiedy powstaje obowiązek rejestracji w podatku VAT? 3. Co stanowi podstawę naliczania podatku VAT? 4. Kto jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 5. Czy Podatnik obciąża fakturą VAT firmę finansującą w momencie przekroczenia kwoty zwolnionej?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym pojęcie „ działalności gospodarczej” – stosownie d ...

Dotyczy obowiązku rejestracji dla potrzeb transakcji zakupu towarów w krajach Wspólnoty Europejskiej w celu uzyskania numeru NIP poprzedzonego kodem PL w sytuacji, gdy nabywcą jest podatnik zwolniony podmiotowo z podatku VAT na terenie kraju.

W odpowiedzi na zadane w piśmie z dnia 19.04.2004r. zapytanie dotyczące obowiązku rejestracji dla potrzeb transakcji zakupu towarów w krajach Wspólnoty Europejskiej w celu uzyskania numeru NIP poprzedzonego kodem PL w sytuacji, gdy nabywcą jest podatnik zwolniony podmiotowo z podatku VAT na terenie kraju, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku, w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ...

Na terenie ośrodka, zajmującego się udzielaniem pomocy ludziom bezdomnym, samotnym matkom utworzony został kiosk handlowy na potrzeby mieszkańców ośrodka. Cały zysk przeznaczany jest na działalność statutową. Czy z uwagi na małe obroty osiągane ze sprzedaży, podmiot może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT?

Z treści zapytania podatnika wynika, że na terenie ośrodka prowadzony jest kiosk handlowy na potrzeby jego mieszkańców. Cały zysk ze sprzedaży przeznaczany jest na działalność statutową, tzn. m.in. na nagrody dla podopiecznych Ośrodka. Zdaniem podatnika, z uwagi na osiągane obroty podmiot może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 20 ...

Czy można być obecnie podatnikiem zwolnionym od podatku, gdy z działalności rozpoczętej 1 grudnia 2003 r., uzyskano w grudniu prowizję netto 1.811,25 zł?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 26.07.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 02.08.2004 r. w sprawie skorzystania z prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług, uprzejmie informuje: Z treści pisma oraz z analizy akt podatkowych wynika, ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług zastosować w przypadku świadczenia usług stołówkowych (sprzedaż obiadów uczniom w szkole) w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r.?

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 29.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W zapytaniu z dnia 29.05.2004 r. przedstawiono następujący stan faktyczny. Jednostka prowadzi sprzedaż usług stołówkowych (sprzedaż obiadów uczniom w szkole). Zwrócono się w związku z tym ...

Generowanie strony w 5 ms