Drukuj

czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług pośrednictwa w kupnie lub sprzedaży samochodów osobowych na terenie kraju, przysługuje zwolnienie podmiotowe na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz.60 ze zm.) po ponownym rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 13 lutego 2007r. (wpływ do tut. Organu podatkowego w dniu 15 lutego 2007r.) uzupełnionego pismem z dnia 19 czerwca 2007r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii podatku od towarów i usług

uznaję za nieprawidłowe

Pana stanowisko w świetle przedstawionego stanu faktycznego, iż prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług pośrednictwa w kupnie lub sprzedaży samochodów osobowych na terenie kraju, przysługuje Panu zwolnienie podmiotowe na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

UZASADNIENIE

Naczelnik tut. Organu podatkowego po rozpatrzeniu Pana zapytania z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2007r. Nr PP1.1-443/2/07 uznał zawarte w nim stanowisko za nieprawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z urzędu w trybie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) decyzją z dnia 15 czerwca 2007r. Nr PP/077-272/07/SIP uchylił przedmiotowe postanowienie zlecając tut. Organowi wyjaśnienie stanu faktycznego w sprawie i ponowne dokonanie interpretacji.

W złożonym wniosku z dnia 13 lutego 2007r. podał Pan, iż od 30 stycznia 2007r. prowadzi firmę, która świadczy na terenie kraju usługi pośrednictwa w kupnie i sprzedaży samochodów osobowych na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jest to Pana pierwsza działalność gospodarcza. Do pisma załączył Pan druki dokumentów wykorzystywanych w ramach tej działalności tj. :

  • umowy pośrednictwa (załącznik nr 1) do umowy kupna- sprzedaży- zawieranej z właścicielem pojazdu;
  • umowy kupna- sprzedaży (załącznik nr 2) zawieranej przy sprzedaży między sprzedającym a kupującym.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w wykonaniu decyzji Izby Skarbowej w Bydgoszczy wezwał Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie. Pismem z dnia 19 czerwca 2007r. p. ... złożył stosowne wyjaśnienia, w których opisał całą procedurę przeprowadzanych transakcji sprzedaży. Podał, iż klienta -zleceniodawcę znajduje poprzez ogłoszenie się w prasie lub przez internet. Klient zleca sprzedaż samochodu, fizycznie go przekazując wraz z jego pełną dokumentacją oraz z upoważnieniem do jego sprzedaży. Na umowie pośrednictwa (załącznik nr 1) odręcznie wpisywana jest kwota minimum, którą ze sprzedaży chciałby uzyskać właściciel pojazdu. Pan ... dowolnie ustala swoją cenę sprzedaży, odpowiednio wyższą, a różnica pomiędzy tymi kwotami jest jego prowizją z tytułu tej sprzedaży. Tak więc prowizja nie jest określona jako stała stawka procentowa. Podatnik powierzony samochód oferuje do sprzedaży w trzech formach: poprzez ogłoszenie w prasie, ogłoszenie w internecie lub osobiście na giełdzie samochodowej. Fizycznie dysponuje samochodem oraz dokumentami niezbędnymi do przeniesienia prawa jego własności od momentu przyjęcia zlecenia do momentu sprzedaży. To Podatnik osobiście w imieniu zlecającego dokonanie tych czynności, dysponując drukiem umowy kupna- sprzedaży podpisanym in blanco przez właściciela pojazdu przedstawia nabywcy tę umowę do podpisania, również ją parafując. Otrzymaną ze sprzedaży kwotę Podatnik, po potrąceniu prowizji, o której mowa wyżej przekazuje na ogół już w dniu sprzedaży zlecającemu sprzedaż.

Ponadto dodał Pan w piśmie, iż w chwili obecnej prowadzi działalność na zasadach stricte komisu samochodowego.

Pana zdaniem, z uwagi na to, iż podstawę opodatkowania Pana usług stanowi kwota prowizji to przysługuje Panu w 2007r. zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 do wysokości określonej rozporządzeniem przez Ministra Finansów na podstawie art. 113 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), a nie 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń, o której mowa w art. 113 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Tut. Organ podatkowy w oparciu o uzupełniony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy w tym zakresie zważył co następuje:

Nie ulega wątpliwości, zdaniem tut. Organu, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie pośrednictwa w kupnie lub sprzedaży, na zlecenie osób trzecich samochodów osobowych na terenie kraju.

Minister Finansów w § 9 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), zwolnił od podatku od towarów i usług między innymi czynności wynikające z umowy pośrednictwa lub innej umowy, w przypadku których podstawę opodatkowania dla zleceniobiorcy, stanowi kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonane usługi, pomniejszona o kwotę podatku.

Jednocześnie w § 9 ust. 4 wyżej cytowanego rozporządzenia znajduje się zastrzeżenie, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do podatników wykonujących między innymi czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W świetle art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b tejże ustawy zwolnień, o których mowa w ust. 1 lub 9, nie stosuje się między innymi do pośredników dokonujących czynności związanych z towarami opodatkowanymi podatkiem akcyzowym. Samochody osobowe, bo o tego rodzaju pojazdach pisze Pan we wniosku, już z mocy samego prawa są wyrobami akcyzowymi, co wynika jednoznacznie z przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) - konkretnie z załącznika nr 1 poz. 59 do tejże ustawy. Wyrobem akcyzowym jest towar wymieniony w załączniku nr 1 poz. 59 do ustawy o podatku akcyzowym, niezależnie od tego, czy podatek został wcześniej zapłacony przez producenta bądź importera czy też nie.

W tej sytuacji w Pana przypadku występuje okoliczność wymieniona w § 9 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia tj. wykonuje Pan czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy.

Zatem pośrednicząc w kupnie- sprzedaży samochodów osobowych, będących bezsprzecznie wyrobami akcyzowymi, nie jest Pan uprawniony od momentu dokonania pierwszej dostawy tego rodzaju towaru do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 jak też w rozumieniu art. 113 ust. 8 ww. ustawy o podatku od towarów i usług w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 3 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów.

W tej sytuacji tut. Organ podatkowy, opierając się na przedstawionym we wniosku z dnia 13 lutego 2007r. uzupełnionym pismem z dnia 19 czerwca 2007r. stanie faktycznym oraz obowiązujących przepisach w przedmiotowym zakresie uznał Pana stanowisko za nieprawidłowe.

Zaznacza się, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

W myśl art. 14b § 1 i § 2 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Organu podatkowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje: