Drukuj

Czy wykonując czynności biegłego rewidenta, podatnik mógł korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy?

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu Państwa zażalenia z dnia 10.01.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego ;Kraków - Krowodrza z dnia 19.12.2005 r. nr PP2-443/62/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego jest prawidłowa.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 17.11.2005 r., zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż wykonuje Pan zawód biegłego rewidenta jako osoba prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek. Zakres tej działalności ogranicza się do badania sprawozdań finansowych i jest zgodny z ustawą z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 ze zm.). Nie prowadził Pan żadnych usług z zakresu doradztwa podatkowego i nie dokonał Pan zgłoszenia rejestracyjnego do podatku VAT z uwagi na nie przekroczenie wartości sprzedaży odpowiadającej równowartości 10.000,00 Euro, korzystając ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zapytanie dotyczyło, czy wykonując czynności biegłego rewidenta mógł Pan korzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza w drodze postanowienia z dnia 19.12.2005 r., nr PP2-443/62/05 stwierdził, że podane we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), określono listę towarów i usług (załącznik do rozporządzenia), do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Pod poz. 37 tego załącznika zostały wymienione usługi rzeczoznawstwa, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Naczelnik Urzędu wobec braku określenia przez ustawodawcę na podstawie klasyfikacji statystycznych zakresu pojęciowego usługi rzeczoznawstwa posłużył się słownikową definicją rzeczoznawcy.

Mając na uwadze również art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 ze zm.) organ podatkowy stwierdził, iż czynności biegłego rewidenta nie mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Na powyższe postanowienie zażalił się Pan pismem z dnia 10.01.2006 r. podnosząc, iż nie zgadza się z interpretacją zawartą w przedmiotowym postanowieniu, przedstawiając pełen zakres działalności biegłych rewidentów wraz z symbolami PKWiU oraz powiązanymi z nimi symbolami KU. Oświadczył Pan również, iż w latach 2004-2005 nie wykonywał żadnych usług z zakresu „rzeczoznawstwa" - zgodnie z symbolem KU 89302.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:

Biegły rewident, upoważniony jest do świadczenia ushxg w pełnym zakresie wymienionym w ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, a są to:
- badanie sprawozdań finansowych,
- przeglądy sprawozdań finansowych,
- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
- ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
- doradztwo podatkowe,
- doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
- prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
- działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694) celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez bie~łe~o rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Wynikiem badania sprawozdań finansowych jest więc opinia ekonomiczno-finansowa, a „ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe" są według - przedstawionej przez Pana - opinii GUS w Krakowie nr KRB-5672-314/2001 z dnia 28.03.2001 r. sklasyfikowane jako PKWiU 74.14.12-00.00 „Usługi doradztwa w zakresie zarządzania finansami (z wyjątkiem podatków)" - powiązanie z KU 89302 „Rzeczoznawstwo".

Przepis § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) wyłącza „rzeczoznawstwo" (poza wymienionymi wyjątkami) ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.
Z w/wymienionych względów Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podobne interpretacje: