Drukuj

Czy w przypadku nabycia samochodu w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, w celu odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności polegającej na kupnie i sprzedaży samochodów używanych, a następnie przed sprzedażą dokonania jego rejestracji (w związku z obowiązkiem jego rejestracji w ciągu 30 dni od momentu zakupu), może być on traktowany w świetle przepisów o podatku od towarów i usług, nadal jako towar handlowy oraz czy odsprzedaż takiego samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług od pełnej kwoty netto sprzedaży, czy też należy go sprzedać przy zastosowaniu systemu marży na podstawie art. 120 § 4 ustawy o podatku od towarów i usług.Przedstawiając swoje stanowisko podatnik wskazał, że skoro po rejestracji nie użytkuje zakupionych w celu odsprzedaży samochodów, a jedynie mogą być one przemieszczane na giełdę (ewentualnie w ramach jazdy próbnej z klientem) to jest to ciągle towar handlowy, który przy spełnieniu warunków określonych przepisem art. 120 ust. 4 i 10 ustawy o podatku od towarów i usług może być sprzedany w systemie marży.

Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonując na podstawie oceny stanowiska przedstawionego w zapytaniu, stwierdza, że co do zasady, jest ono słuszne.
Przepisy w zakresie podatku od towarów i usług nie odnoszą się wprost do pierwszej z opisanych kwestii. Oznacza to, że skoro dokonywana rejestracja auta zakupionego jako towar handlowy (w celu odsprzedania) nie zmienia jego przeznaczenia w ramach prowadzonej działalności, to jest czynnością, która nie ma wpływu na sposób jego traktowania w ramach obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. Co do kwestii możliwości stosowania systemu marż w odniesieniu do takich samochodów wskazuję, że zasady opodatkowania dostaw towarów używanych unormowane zostały w art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą o podatku od towarów i uslug.
Towarami używanymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 tego artykułu (definicja dla celów stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży) są ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, nie będące dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami, a także metalami szlachetnymi lub kamieniami szlachetnymi.
Samochody używane nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie (lub po naprawie) są towarami używanymi w rozumieniu ww. przepisu. Jeżeli więc podatnik wykonuje czynności polegające na: dostawie takich samochodów, nabytych przez niego uprzednio w kraju lub za granicą w celu odsprzedaży – może zastosować szczególną procedurę opodatkowania marży, o której mowa w art. 120 ustawy o podatku od towarów i uslug przy spełnieniu warunków zakreślonych przepisami ust. 10 pkt 1-3 tego artykułu.

Stosownie do tych przepisów, stosowanie ww. procedury opodatkowania wobec towarów używanych (w tym przypadku samochodów) jest możliwe, gdy samochody zostały nabyte od:
1. Osoby fizycznej, prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej – nie będącej podatnikiem o którym mowa w art. 15 (prowadzącym działalność gospodarczą),
2. Podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, jeżeli jednak dostawa tych samochodów jest zwolniona od podatku przedmiotowo (art. 43) lub podmiotowo (art. 113),
3. Podatnika-pośrednika w handlu takimi samochodami, który przy swojej dostawie (sprzedaży) dokonał opodatkowania w systemie marży.
Podstawą opodatkowania dla potrzeb podatku od towarów i usług jest w tym przypadku marża, stanowiąca różnicę pomiędzy całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca samochodu, a kwotą nabycia pomniejszoną o kwotę podatku. Dokonanie uprzedniej rejestracji przez podmiot prowadzący „autohandel” (bez zmiany przeznaczenia pojazdu) nie ogranicza możliwości stosowania tej procedury.
Szczególnej procedury opodatkowania marży nie stosuje się do nowych środków transportu będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (art. 120 ust. 21 ustawy o podatku od towarów i usług).
Opodatkowanie sprzedaży w systemie marży nie jest obligatoryjne ustawodawca pozostawił podatnikom możliwość wyboru, zgodnie bowiem z art. 120 ust. 14 podatnik może stosować ogólne zasady opodatkowania do dostaw, do których stosuje się wspomniane wcześniej przepisy ust. 10 tego artykułu.

Podobne interpretacje: