Drukuj

Czy prawidłowe jest opodatkowanie stawką 22% marży dostawy prac artystycznych wystawionych przez twórców w Galerii?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t.. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz.60.), art. 120 ust. 1, ust. 4 i ust.10-19 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze. zm.) odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika: Bieszczadzki Dom Kultury w L, z dnia 07.02.2005 r., otrzymany przez tutejszy organ podatkowy w dniu 09.02.2005 r. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym:

  • czy prawidłowe jest opodatkowanie stawką 22% marży dostawy prac artystycznych wystawionych przez twórców w Galerii?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy, który uważa, że prawidłowe jest odprowadzanie 22 % podatku VAT od marży od każdej sprzedanej pracy artystycznej postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

W dniu 09.02.2005 r. wpłynął do tut. Organu podatkowego pisemny wniosek podatnika Bieszczadzki Dom Kultury o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Wnioskodawca pyta:

  • czy prawidłowe jest opodatkowanie stawką 22% marży dostawy prac artystycznych wystawionych przez twórców w Galerii?

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Bieszczadzki Dom Kultury rozpoczyna od 01.05.2005 r. w Galerii "Synagoga" w L wystawę prac artystycznych około 60 twórców. Część z tych prac przeznaczona będzie do sprzedaży, a część będzie wystawiona jako eksponaty.

Po wnikliwej analizie przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku postanawia jak w sentencji postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, ponieważ:Art. 120 ust. 4 i ust. 10 - 19 ustawy z dnia 11.03.2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 , ze zm.) stanowi, iż w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie dzieł sztuki nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Opodatkowanie przy zastosowaniu marży dotyczy dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył o

  1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, nie będącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15 w/w ustawy,
  2. podatników, o których mowa w art. 15 ustawy, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113,
  3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem zgodnie z ust. 4 art. 120 ustawy. Przepis ust. 4 może mieć zastosowanie również do dostawy dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców, w przypadku, gdy podatnik zawiadomił na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętym sposobie opodatkowania zgodnie z art. 120 ust. 4 ww. ustawy, przed dokonaniem dostawy. Zawiadomienie jest ważne przez okres 2 lat, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego. Podatnik może stosować ogólne zasady opodatkowania do dostaw, do których stosuje się przepisy ust. 10 i 11 art. 120 ustawy. W przypadku zastosowania ogólnych zasad podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od towarów, o których mowa w ust. 11 w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u tego podatnika z tytułu dostawy tych towarów.

W przypadku gdy podatnik oprócz zasad, o których mowa w ust. 4, powołanego powyżej przepisu stosuje również ogólne zasady opodatkowania, to jest on obowiązany prowadzić ewidencję zgodnie z art. 109 ust. ustawy o VAT, z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania; w odniesieniu do dostawy, o której mowa w ust. 4, ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży. W zakresie, w jakim podatnik dokonuje dostaw towarów opodatkowanych zgodnie z ust.4, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: dzieł sztuki przez niego importowanych, dzieł sztuki nabytych od ich twórców, dzieł sztuki nabytych od podatnika nie będącego podatnikiem o którym mowa w ust. 4.Art. 120 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowi natomiast, że przez dzieła sztuki rozumie się:

  1. obrazy, kolaże i podobne tablice, malowidła oraz rysunki wykonane w całości przez artystę, inne niż plany oraz rysunki dla celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, handlowych, topograficznych i im podobnych, ręcznie zdobione artykuły wyprodukowane, scenografię teatralną, tkaniny do wystroju pracowni artystycznych lub im podobne wykonane z malowanego płótna (PCN 9701), (CN 9701), (PKWiU 92.31.10-00.1),
  2. oryginalne sztychy, druki i litografie sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (PCN 9702 00 00 0), (CN 9702 00 00), (PKWiU ex 92.31.10-00.90),
  3. oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały one wykonane w całości przez artystę: odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców (PCN 9703 00 00 0), (CN 9703 00 00), (PKWiU 92.31.10-00.2),
  4. gobeliny (PCN 5805 00 00 0), (CN 5805 00 00), (PKWiU 17.40.16-30.00) oraz tkaniny ścienne (PCN 6304), (CN 6304), (PKWiU ex 17.40.16-59.00 i 17.40.16-53.00) wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem że ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, e)
  5. fotografie wykonane przez artystę opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach.

Ponadto tut. Organ podatkowy nadmienia, że ustalenie przez podatnika właściwego grupowania statystycznego dla dokonywanych dostaw pozwoli na właściwe zastosowanie opodatkowania marży.

Niniejsze postanowienie dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanego zdarzenia.Zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, jeżeli jednak wnioskodawca zastosuje się do niej, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia niniejszego postanowienia , jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Niniejsza interpretacja - zgodnie z art. 14 § 2 ww. ustawy - jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona w drodze decyzji.

Podobne interpretacje: