Drukuj

Czy Spółdzielnia może dokonać obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - zryczałtowany zwrot podatku?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 września 2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 10.10.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę:
Spółdzielnia dokonuje zakupu płodów rolnych od rolników ryczałtowych na podstawie faktur VAT RR. Rolnicy ci są obowiązani do wniesienia pełnych udziałów na podstawie obowiązującego statutu. Zgodnie z tym statutem udział może być potrącony z należności za dostarczane mleko. Spółdzielnia zamierza potrącić udziały rolników w ratach z faktur VAT RR.

Zapytanie dotyczy:
Czy Spółdzielnia może dokonać obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - zryczałtowany zwrot podatku.

Stanowisko wnioskodawcy:
Spółdzielnia dokonując potrąceń udziałów członkowskich, może odliczyć tylko taką kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku jaka odpowiada procentowi kwoty przekazanej na rachunek bankowy rolnika w stosunku do całej kwoty należności.
W przypadku dokonywania rozliczeń dotyczących spłaty rat pożyczek, zaliczek oraz potrąceń na fundusz udziałowy, to wskaźnik kwoty do odliczenia ustalany byłby jako procent kwoty należności pomniejszony jedynie o kwotę udziału lub innych funduszy branżowych.
W tym celu punkt skupu prowadzić będzie ewidencje potrąceń określonych w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ewidencje potrąceń, których ustawa nie obejmuje.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:
Zgodnie z zapisem art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:
1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną,
2. zapłata należności za produkty rolne. obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określając dłuższy termin płatności,
3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2 zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

W przypadku, gdy między Waszą Spółdzielnią a rolnikiem (dostawcą produktów rolnych) zachodziłaby sytuacja wzajemnych dostaw (towarów i usług) to warunek zapłaty określony w art. 116 ust. 6 pkt 2 dotyczyłby tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez Waszą Spółdzielnię.
Ponadto zgodnie z zapisem art. 116 ust. 9 cytowanej ustawy o VAT przez należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielonych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:
1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty,
2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

Przepis ten wyraźnie określa katalog dodatkowych należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu i są to: spłaty rat pożyczek oraz udzielone zaliczki i zdaniem tut. organu podatkowego w katalogu tym nie mieszczą się opisane we wniosku udziały. W związku z powyższym Spółdzielnia Wasza dokonując potrącenia opisanych udziałów z faktur VAT RR nie będzie mogła skorzystać z odliczenia od podatku należnego kwot podatku naliczonego w wysokości wynikającej z faktur VAT RR.

Podobne interpretacje: