Drukuj

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi remontowo - budowlane w obiektach budownictwa mieszkaniowego z wykorzystaniem materiałów budowlanych zakupionych w swojej Firmie (Firma zajmuje się handlem hurtowym materiałami budowlanymi)?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie ant. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z dn. 14.01.2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 01.02.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 10.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku orz towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Spółka co do zasady zajmuje się handlem hurtowym materiałami budowlanymi ceramicznymi (cegłami, dachówkami). Spółka planuje w przyszłości wykonywać usługi budowlane w obiektach budownictwa meszkaniowego (PKOB 111) z wykorzystaniem w/w materiałów. Zdaniem Firmy w tym przypadku dochodzi do sprzedaży usługi wraz z zakupionym towarem. Usługa ta winna być opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%. Stawka 7% stosowana jest zarówno do sprzedaży materiałów budowlanych jak i sprzedaży usługi w zakresie ich montażu.Spółka oświadczyła, iż Urząd Statystyczny dokonał następującej klasyfikacji przedmiotu działalności:
- PKWiU W. 51.53. "usługi w zakresie handlu hurtowego materiałami budowlanymi pozostałymi"

Zgadnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług.
Zarówno towary, jak i usługi identyfikowane są zgodnie z przepisami tej ustawy prz pomocy klasyfikacji statystycznych (art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 w/w ustawy.). W związku z tym podatnik musi określić prawidłowo wykonywane czynności, czy dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługi.Podatnik ma prawo do opodatkowania czynności stawką obniżoną 7% tylko w takim zakrese w jakim przewidują to przepisy w/w ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a w/w ustawy do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano - montażowych oraz remontow i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym infrastrukturą towarzyszącą. Dostawa materiałów budowlanych od dnia 01.05.2004 r. opodatkowana jest wg stawki podatku VAT podstawowej tj. 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 ww ustawy.

Umowa zawarta między stronami wskazuje, co jest jej przedmiotem. Jednak o tym, czy materiał może wchodzić w wartość usługi, a co za tym idzie czy istnieje możliwość zastosowania preferencyjnego opodatkowania wg stawki 7% do całego kosztorysu (materiał + robocizna), decyduje określona klasyfikacja statystyczna. Uwzględniając, że Spółka jest podmiotem, który zajmuje się handlem materiałami budowlanymi nie dochodzi do świadczenia usługi budowlanej klasyfikowanej w grupie PKWiU 45.42 roboty związane z montażem stolarki budowlanej.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wskazuje, że roboty wykonane przez:
- sprzedawcę detalicznego jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu klasyfikuje się jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu 52,
- sprzedawcę hurtowego jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu klasyfikuje się jak handel hurtowy w odpowiednim grupowaniu działu 51.
W stanie faktycznym przedstawionym przez Spółkę dochodzi do dostawy towarów jak też do wykonania usługi w zakresie handlu hurtowego materiałami budowlanymi.
Dostawa materiałów budowlanych jak też usługi wymienione w zdaniu poprzednim nie wymieniono w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. jak też w przepisach wykonawczych do ustawy jako czynności opodatkowane obniżoną stawką podatku od towarów i usług.
Wykonanie tych czynności podlega więc opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: