Drukuj

Jaką stawką podatku VAT opodatkowana będzie usługa polegająca na pobycie osób indywidualnych w sanatorium z możliwością korzystania z jaskini solno-jodowej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W poz. 20 tego załącznika ujęte są usługi o symbolu PKWiU ex 85 - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług paramedycznych oraz mierzenia ciśnienia tętniczego poza placówkami ochrony zdrowia.

Z informacji zawartych w ww. piśmie wynika, iż w związku z wydzierżawieniem pomieszczeń na Jaskinię Solno-Jodową Spółka będzie wykonywać usługę polegającą na pobycie osób indywidualnych w prowadzonym przez nią Sanatorium z możliwością korzystania z Jaskini Solno-Jodowej, która jest oryginalną metodą zastosowania soli morskiej w celach leczniczych i rekreacyjnych. Wątpliwości Spółki dotyczą stawki podatkowej na ww. usługę. Z treści cyt. wyżej przepisu wynika, że jeżeli opisana wyżej usługa nie jest zaliczana do usług paramedycznych, wówczas objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT.

Urząd uważa jednakże, iż nie jest władny do wydawania opinii klasyfikacyjnych odnośnie wykonywanych przez podatników usług bądź sprzedawanych towarów, właściwe w tej sprawie są organy GUS (Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, tel. 0-42 68 39 100).

Podobne interpretacje: