Drukuj

Wątpliwości Podatnika dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży nieruchomości, gdy cena sprzedaży nieruchomości jest uiszczana przez nabywcę w ratach wraz z naliczonymi odsetkami. W złożonym wniosku Podatnik podaje, iż zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego dokonała sprzedaży na raty nieruchomości gruntowej niezabudowanej i przeznaczonej na cele nierolnicze na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jak podaje Strona, cena nieruchomości została ustalona w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Na podstawie ustaleń z protokołu uzgodnień nabywca został zobowiązany do zapłaty części kwoty przed podpisaniem aktu notarialnego i taką przedpłatę uiścił dnia 30 grudnia 2004 r. w wysokości 32.050,00 zł. Reszta należności została podzielona na 39 równych rat kwartalnych, począwszy od dnia 31 marca 2005 r. płatnych na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał. Jak podaje wnioskodawca, ustalona zapłata w ratach stanowi o udzieleniu nabywcy pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 ze zm.). Należność z tytułu rozłożenia na raty części ceny została oprocentowana przy zastosowaniu stopy procentowej równej 100% stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Należność z tytułu oprocentowania płatna jest z ratą bieżącą, a oprocentowanie jest zmienne. Ponadto Strona podaje, iż wydanie towaru nastąpiło w momencie podpisania aktu notarialnego tj. dnia 3 stycznia 2005 r. Zdaniem Podatnika, w przypadku sprzedaż ww. nieruchomości obowiązek podatkowy powstaje w momencie podpisania aktu notarialnego.

W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. W przepisie §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), określono, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

Ponadto, zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W myśl art. 19 ust. 4 powołanej ustawy, w przypadku, gdy czynność ta powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Ustosunkowując się do wniosku Podatnika, w którym Strona wskazuje, że nabywca na poczet sprzedaży przedmiotowej nieruchomości uiścił dnia 30 grudnia 2004 r. przedpłatę, a wydanie towaru nastąpiło w momencie podpisania aktu notarialnego tj. dnia 3 stycznia 2005 r., tutejszy organ podatkowy wskazuje, iż uregulowanie zawarte w art. 19 ust. 11 powołanej ustawy, jest samoistne i nie odwołuje się do art. 19 ust. 4. Tym samym obowiązek wystawienia faktury VAT z tytułu otrzymania zaliczki nie później niż 7 dnia od jej pobrania, nie powoduje przeniesienia na ten dzień momentu powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje w dalszym ciągu z chwilą otrzymania zaliczki. Nieprawidłowe zatem, jest stanowisko Podatnika, iż obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług, w analizowanym przypadku, powstaje z chwilą podpisania aktu notarialnego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż w związku z uiszczeniem przez nabywcę zaliczki w dniu 30 grudnia tj. w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania aktu notarialnego, obowiązek podatkowy w części dotyczącej uiszczonej zaliczki powstanie w miesiącu grudniu, a w pozostałym zakresie w miesiącu styczniu, zgodnie z art. 19 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 4 powołanej ustawy.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Podobne interpretacje: