Interpretacje w temacie: Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Podatnik zwrócił się z zapytaniem o moment powstania obowiązku podatkowego przy imporcie usług dla czynnośći wykonywanych przed dniem 1 maja, dla których obowiązek podatkowy powstałby po dniu 1 maja.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr PP3-812/458/2004/AK/1786 z dnia 24 czerwca 2004r. wydanym w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. ...

Czy do jednostki organizacyjnej zakładu /oddziału/ nie posiadającego osobowości prawnej ma zastosowanie art. 160 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem 1 maja 2004 r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu /oddziału / , który przestał być wyodrębnionym podatnikiem –w zakresie, w jakim dotyczą podatku od towarów i usł ...

Czy dla usługi zwiazanej z pielęgnacja terenów zielonych (PKWiU 01.41) wykonanej w kwietniu 2004 r. a zafakturowanej w maju 2004 r. powstaje obowiązek podatkowy pod rządami nowej ustawy i jaki ma to wpływ na cenę usługi?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo Strony z dnia 01.06.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu), wyjaśnia co następuje: Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 ...

Czy w przypadku wykonywania usług polegających na wymianie okien i drzwi w mieszkaniach i domach jednorodzinnych ma zastosowanie stawka podatku w wysokości 7 %, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 / ?

Na podstawie art. 14 a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 17 sierpnia 2004 r , uzupełnionym pismem z dnia 19 sierpnia 2004 r , dotyczącej zastosowania stawki podatku w wysok ...

Czy art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) znajduje zastosowanie do umowy leasingu, której przedmiotem jest samochód osobowy, zawartej przed 1 maja 2004 r.?

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) zwanej dalej u.p.t.u., w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednak w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne poja ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w towarów i usług przy usługach drukowania oraz jaka jest stawka podatku VAT na usługę drukowania książek i czasopism?

W piśmie z 17 maja 2004 r. podatnik pyta jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku świadczenia usługi drukowania książek i gazet oraz prosi o wskazanie daty powstania przychodu należnego w podatku od towarów i usług. Wg stanowiska podatnika, drukowanie jest również dostawą w kraju, do której należy, w myśl art. 146 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, stosować sta ...


Czy przepis art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku VAT zezwala na objęcie stawką 7% robót budowlano-montażowych i remontów w zakresie infrastruktury towarzyszącej częściowo budownictwu mieszkaniowemu?

Przepis art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stanowi, że w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i i ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować dla prac remontowych i budowlanych wykonywanych na obiektach stanowiących infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu?

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) – obowiązującej od 01.05.2004 r. – w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31.12.2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictw ...

Wysokość opodatkowania

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku Nr 6. W poz. 64 ww. załącz ...

Generowanie strony w 87 ms