Drukuj

Spółka zwróciła się z prośbą o potwierdzenie, że może nie wliczać obrotu z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek do obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.04.2005r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 02.05.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 04.07.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 02.05.2005r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który został uzupełniony pismem z dnia 04.07.2005r.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z opisanego w przedmiotowym piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka należy do Grupy kapitałowej mającej jednostki w państwach całego świata. Grupa ESAB, prowadząc nowoczesny model zarządzania środkami pieniężnymi, ustanowiła centrum finansowe (ESAB Tresury) w Londynie, w którym przechowuje nadwyżki wolnych środków pieniężnych, i z którego udziela, w razie potrzeby, pożyczek dla jednostek wchodzących w skład grupy. Spółka przekazywać będzie nadwyżki środków pieniężnych, w formie oprocentowanej pożyczki, do centrum finansowego w Londynie. Wielkość i częstotliwość pożyczki zależeć będzie od nadwyżek środków finansowych Spółki. Według przewidywań Spółki, pożyczka udzielana będzie comiesięcznie w okresie od marca do września następnego roku.

Wobec powyższego Spółka zwróciła się z prośbą o potwierdzenie, że może nie wliczać obrotu z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek do obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Zdaniem Spółki otrzymane z tytułu udzielonej pożyczki odsetki stanowią obrót z tytułu pośrednictwa finansowego, zwolniony z podatku od towarów i usług. Jednocześnie według Spółki, ww. czynność można uznać za "dokonywaną sporadycznie", a w związku z tym, w oparciu o przepis art. 90 pkt 6 ustawy z dnia 11.04.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), nie wliczać jej do obrotu uzyskanego z czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Uznanie tej czynności za sporadyczną Spółka opiera na założeniu, że nie jest to ich działalność statutowa oraz że maksymalny przychód z tej działalności nie przekroczy 0,2 % rocznego obrotu Spółki.

W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Pomimo generalnego charakteru wskazanej powyżej normy prawnej, ma ona zastosowanie w sytuacji, gdy nie znajdą zastosowania regulacje szczególne. I tak, w związku z regulacją zawartą w art. 27 ust. 3 i 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku m.in. usług:

- bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych łącznie z reasekuracją, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki;

- świadczonych na rzecz:

1. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub

2. podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego ta usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. W opisanej sytuacji nabywcą usługi finansowej (udzielenie pożyczki) jest centrum finansowe mające siedzibę w Londynie, zatem w myśl powołanych wyżej przepisów czynność taka zostanie opodatkowana, zgodnie z art. 27 ust. 3 i 4 ustawy, w państwie nabywcy, a więc nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, wówczas w myśl ust. 2, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10. Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3).

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy w poz. 3, w zakresie w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie (art. 90 ust. 6 ustawy). Stosownie do zapisów art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia od nabywcy.

Wobec powyższego wartość należnych odsetek od udzielonej pożyczki stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast według definicji zawartej w Słowniku Wyrazów Obcych PWN, Warszawa 1980, red. naczelny Jan Tokarski "sporadyczny" (gr. sporadikos) oznacza: zjawiający się, występujący rzadko, od czasu do czasu. Ponieważ Spółka zamierza comiesięcznie (w okresie od marca do września 2006r.) udzielać pożyczek, dlatego też uznać należy, iż nie będzie to czynność dokonywana sporadycznie, tj. "od czasu do czasu". Nie ma przy tym znaczenia fakt, iż udzielanie przedmiotowych pożyczek nie jest działalnością podstawową Spółki, a przychód z tej działalności nie przekroczy 0,2 jej rocznego obrotu. Zatem otrzymane przez Spółkę odsetki z tytułu regularnego udzielania pożyczek winny być ujęte w wartości mianownika proporcji ustalanej zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: