Drukuj

Czy świadczone przez adwokatów (wspólników spółki partnerskiej) usługi z tytułu tzw. obrony z urzędu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia (...) złożonego przez Spółkę Partnerską (...), na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego (...) w sprawie odmowy wszczęcia postępowania na wniosek wymienionej wyżej Spółki (...) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług z tytułu zastępstwa procesowego z urzędu

  • uchyla zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem (...) Spółka Partnerska (...), zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego (...) z zapytaniem w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług adwokackich w ramach zastępstwa procesowego z urzędu.

Postanowieniem (...) Naczelnik Urzędu Skarbowego (...) odmówił wszczęcia postępowania w sprawie będącej przedmiotem wniosku, stwierdziwszy, iż zagadnienie nie dotyczy Spółki tylko poszczególnych jej wspólników indywidualnie. W uzasadnieniu postanowienia stwierdzono, że zastępstwa procesowe, tzw. "urzędówki", wykonywane są w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej danego adwokata a z zapytaniem wystąpiła Spółka Partnerska (...) w imieniu adwokatów, dlatego brak jest podstaw prawnych do udzielenia pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej.

Na powyższe postanowienie strona wniosła zażalenie (...), w którym wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zobowiązanie Naczelnika Urzędu Skarbowego (...) do wszczęcia postępowania i udzielenia pisemnej interpretacji w sprawie będącej przedmiotem wniosku. W ww. zażaleniu skarżący zarzucił organowi pierwszej instancji błędną wykładnię przepisów prawa dotyczących spółki partnerskiej oraz ustawy z 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 123, poz. 1058 ze zm.).

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:

Zapytanie z dnia 29 marca 2005r. o interpretację przepisów prawa podatkowego jest zapytaniem pochodzącym od partnerów (adwokatów) prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki partnerskiej. Tym samym nie było zasadnym odmówienie udzielenia interpretacji.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 86 § 1 ustawy z 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zatem oznacza to, że spółka partnerska, w tym również spółka partnerska adwokatów, może być podatnikiem podatku VAT. Organ podatkowy pierwszej instancji podjął zatem swoje rozstrzygnięcie bez analizy powołanych wyżej przepisów.

W piśmie (...) Naczelnik Urzędu Skarbowego (...) wyjaśnił iż Spółka Partnerska (...) (a nie wspólnicy) jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zatem konieczne jest uchylenie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego (...). Organ pierwszej instancji rozpatrzy ponownie wniosek (...), wydając stosowne rozstrzygnięcie.

Mając powyższe na uwadze postanowiono orzec jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w toku postępowania administracyjnego.

Na mocy art. 143 cyt. ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Na decyzję służy skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. (Adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a).

Podobne interpretacje: