Interpretacje w temacie: Stawki podatku

Ścieżka aktualnego tematu

Biorąc pod uwagę, iż podatnik miał prawo przypuszczać, iż zgodnie z załącznikami do obwieszczenia Ministra Finansów z 31 marca 1995 usługi solarium są zwolnione od VAT - uznać należy, że takie właśnie działania podatnika były podejmowane w zaufaniu do organów państwa z poszanowaniem zasady spójności systemu prawa - w przypadku, gdy do danego podatnika nie były indywidualnie kierowane wyjaśnienia wskazujące na opodatkowanie usług stawką 22%, to rozliczenie przez podatnika tych usług jako zwolnionych nie powinno być kwestionowane przez organy podatkowe oraz kontroli skarbowej.

Na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, uprzejmie wyjaśniam: Usługi świadczone przez solaria według obowiązującej do 31 marca 1995 r. Klasyfikacji Usług sklasyfikowane są w podbranży 89102 "Usługi kosm ...

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a, 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2003 r. w sprawie opodatkowania wyrobów rękodzieła artystycznego o symbolu SWW 2882-4325 i PKWiU 36.14.12-50.27 Urząd Skarbowy w Skarżysku - Kamiennej zgadza się z interpretacją podatnika i potwierdza opodatkowanie wymienionych wyrobów stawką podatku VAT w ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2003 r. w sprawie interpretacji ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT podlega: sprzedaż bądź świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku VAT oraz sprzedaż materiałów i usług (robót bud ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na Pana zapytanie dot. stosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług weterynaryjnych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Usługi weterynaryjne były klasyfikowane w Klasyfikacji Usług obowiązującej do 31 marca 1995 r. w podbranży 42.102 "usługi sanitarno-wet ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że wyroby ujęte w grupie PKWiU 33.10.17 "sztuczne stawy, przyrządy, aparaty i protezy ortopedyczne, sztuczne zęby, protezy dentystyczne, protezy innych części ciała gdzie indziej nie sklasyfikowane" są objęte stawką podatku VAT 0% zgodnie z załącznikiem nr 2 poz. 34 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie w ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2003 r. (data wpływu do Urzędu 29.01.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803) wprowadz ...

Stawki podatku

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 17.01.2003 roku w sprawie udzielenia informacji w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla usług w zakresie budownictwa mieszkaniowego i użytku publicznego, informuje: Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od tow ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji dot. stosowania prawidłowej stawki VAT przy sprzedaży kosiarek, karczowników oraz maszyn i urządzeń rolniczych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. wyjaśnia: Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia ...

Stawki podatku

W związku ze złożonym w dniu 2 stycznia 2003 roku zapytaniem w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) Urząd Skarbowy w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Pan Z., jak wynika ze złożo ...

Generowanie strony w 384 ms