Drukuj

Stawka podatku VAT dla usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów (PKWiU 90.0).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 30 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług wywozu i unieszkodliwiania odpadów – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 30 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług wywozu i unieszkodliwiania odpadów.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z PKD 90.0. Usługi te polegają na odbieraniu odpadów od klienta, które następnie są ładowane w pojemniki, wywożone do bazy i magazynowane. Po uzbieraniu partii wysyłkowej odpady są wywożone do utylizacji lub unieszkodliwiania do firm wyspecjalizowanych. W cenę usługi świadczonej przez Wnioskodawcę wkalkulowana jest utylizacja odpadów (klient jest obciążany za odbiór odpadów wraz z ich unieszkodliwieniem).


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy słusznym będzie opodatkowanie wyżej opisanych usług świadczonych przez Spółkę stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz załącznika nr 3 (poz. 153) tejże ustawy usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, objęte są symbolem PKWiU 90.0 i opodatkowane stawką podatku w wysokości 7%. Spółka prowadzi m. in. działalność objętą wg nomenklatury PKD 2004 symbolem 90.0 – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne. Mając na uwadze schemat powiązań statystycznych wnioskować można, iż usługi oznaczone symbolem PKWiU 90.0 odpowiadają działalności gospodarczej opisanej w PKD 2004 pod pozycją 90.0. Biorąc pod uwagę klucz powiązań PKD 2004 z PKD 2007, uznać można, iż odpowiednikiem działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę wg PKD 2004, polegającej na gospodarowaniu odpadami 90.02.Z jest aktualnie opisana pod symbolem PKD 2007 38.12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych. Natomiast działalność opisana pod symbolem PKD 2004 90.03.Z – działalność sanitarna pokrewna, stanowi działalność związaną z rekultywacją i pozostałą działalność usługową związaną z gospodarką odpadami PKD 2007 39.00.Z.

Jak wynika z wyjaśnień do PKD 2007, działalność opisana pod symbolem 38.12.Z obejmuje: zbieranie, identyfikację, przetwarzanie, pakowanie i znakowanie dla celów transportowych oraz transport, jeżeli jest on integralną częścią świadczonych usług zbierania odpadów niebezpiecznych dla środowiska.

W tym stanie rzeczy w ocenie Spółki, prowadzona przez nią działalność odpowiada opisanej w PKD 2004 symbolem 90.0, co przesądza o możliwości opodatkowania takich usług podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.


Przez dostawę towarów – stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy – należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  - przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  - zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  - świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Dla szczegółowego określenia zakresu przedmiotowego stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w tym stawek podatkowych dla świadczonych usług, ustawodawca posłużył się odesłaniem do klasyfikacji statystycznych, poprzez zapis w art. 8 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – Dz. U. Nr 89, poz. 844 ze zm., wprowadzono do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) m. in. do celów podatkowych (§ 1 i § 2 ww. rozporządzenia). Jednakże na potrzeby podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2008 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) w brzmieniu wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – Dz. U. Nr 42 poz. 264 ze zm.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział trzy stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0%. Ustawodawca daje także podatnikom możliwości stosowania zwolnień podatkowych.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Pod pozycją 153 ww. załącznika wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 90.0, tj. usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z PKD 90.0. Wnioskodawca nie posiada klasyfikacji dotyczącej ww. usług wydanej przez GUS, jednakże w jego ocenie, usługi ta mieszczą się pod symbolem PKWiU 90.0 – usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne.

Mając na uwadze powyższą analizę przepisów należy stwierdzić, że jeżeli usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów świadczone przez Wnioskodawcę mieszczą się w grupowaniu PKWiU 90.0, to stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 cyt. ustawy, podlegają opodatkowaniu obniżoną do 7% stawką podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaka jest właściwa stawka podatku, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Organ podatkowy nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania danych usług lub towarów do odpowiednich symboli PKWiU. W świetle zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaliczenie danego towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania tej klasyfikacji należy do obowiązków zainteresowanego podmiotu (producenta, importera, usługodawcy). W przypadku trudności w ustaleniu przez podmiot właściwego grupowania według PKWiU w odniesieniu do sprzedawanych towarów i świadczonych usług jednostką uprawnioną do wydawania opinii klasyfikacyjnych jest Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. Opinie są wydawane na wniosek zainteresowanego podmiotu.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: