Drukuj

Stawka VAT przy sprzedaży kawy i herbaty zawierających dodatki w postaci tłuszczu mlekowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2008 r. (wpływ 12 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT przy sprzedaży kawy i herbaty zawierających dodatki w postaci tłuszczu mlekowego niezależnie od zastosowanej proporcji – jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 12 września 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT przy sprzedaży przy sprzedaży kawy i herbaty zawierających dodatki w postaci tłuszczu mlekowego niezależnie od zastosowanej proporcji.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Prowadzi Pani bar, w którym według własnych receptur sporządza napoje. Podstawowymi składnikami są ekstrakt kawy uzyskany z ekspresu (o różnej zawartości kawy), woda (lub lód) i mleko lub śmietana (lub mleko i śmietana). Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje stawkę 7% dla usług gastronomicznych z wyłączeniem sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), na które obowiązuje 22% stawka VAT. W związku z wątpliwościami, czy sporządzane przez Panią napoje mleczne (na bazie mleka i śmietany) z niewielkim dodatkiem ekstraktu kawowego, są jeszcze kawą czy też są np. „napojami bezalkoholowymi zawierającymi tłuszcz mlekowy PKWiU 15.98.12-70.00, zwróciła się Pani do Urzędu Statystycznego w Łodzi o podanie numeru statystycznego sprzedawanych napojów. Uzyskała Pani odpowiedź, iż prowadzona przez Panią działalność mieści się w grupowaniu PKWiU 55.40.10-00.20 „usługi związane z podawaniem napojów nie połączone z działalnością rozrywkową” i nie jest możliwe określenie symbolu PKWiU na serwowane napoje, ponieważ w rozumieniu przepisów statystycznych nie sprzedaje Pani żadnych produktów lecz świadczy wyłącznie usługi. Ponadto w opisanym stanie faktycznym wskazuje Pani, iż na stronie Ministra Finansów znajduje się (między innymi) postanowienie w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 24 października 2006 r., w którym Urząd Skarbowy posiłkowo sięgając do klasyfikacji statystycznych dokonuje wykładni prawa podatkowego, zgodnie z którą w przypadku kiedy napój w przeważającej (objętościowo) części składa się z mleka lub jego pochodnych (śmietany), to nie jest on kawą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie wskazuje Pani, iż w postanowieniu tym znajduje się stwierdzenie, że „zgodnie z klasyfikacją Głównego Urzędu Statystycznego napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy klasyfikuje się według symbolu PKWiU 15.98.12-70.00” co sugeruje, że każdy napój (bezalkoholowy) nawet z niewielką zawartością mleka (tłuszczu mlekowego, np. kawa z mlekiem) nie jest kawą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i należy go opodatkować stawką 7%.


W związku z powyższym zadała Pani następujące pytanie:


Kiedy napój zawierający tłuszcz mlekowy (np. napój na bazie kawy, mleka i śmietany) należy opodatkować stawką 22% VAT, a kiedy stawką 7% (gastronomia)...

Posiłkując się klasyfikacją statystyczną, uwzględniając pozycję 44 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, stoi Pani na stanowisku, iż zarówno kawa jak i herbata, o ile zawierają dodatki w postaci tłuszczu mlekowego (bez dodatku alkoholu), niezależnie od ich proporcji, należy w gastronomi opodatkować stawką 7%. Stawka 22%, w Pani ocenie dotyczy tylko kawy i herbaty bez dodatku tłuszczu mlekowego lub z dodatkiem alkoholu.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.


Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie zaś do definicji zawartej w art. 2 pkt 6 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publiczne, a także grunty.

Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji (z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119)

Stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 powołanej ustawy wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.


W pozycji 26 i 27 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 1861 ze zmianami), zawierającego listę towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7% wskazano:


usługi gastronomiczne, z wyłączeniem:


  • sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
  • sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%


usługi związane z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4) oraz usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5), z wyłączeniem:


  • sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %;
  • sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%.


Tak więc obniżona stawka podatku od towarów i usług dotyczy wyłącznie usług gastronomicznych, związanych z podawaniem napojów oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych. Nie ma ona jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem tych usług jest m.in. sprzedaż kawy i herbaty wraz z dodatkami.

Z kolei na mocy art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 stawka podatku wynosi 7%. I tak w pozycji 44 tego załącznika wskazano napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 15.98.12-70.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż istotne znaczenie mają klasyfikacje statystyczne w sytuacji, w której w odniesieniu do konkretnego towaru (czynności z nim związanej) zastosowanie ma zwolnienie od podatku od towarów i usług lub stawka niższa niż 22 %. Ustawodawca bowiem w treści ustawy oraz w przepisach wykonawczych obok nazw towarów, często również posługuje się symbolami zawartymi we wspomnianych wyżej klasyfikacjach. Tak więc prawidłowe opodatkowanie towaru lub usługi łączy się z odpowiednim jego zaklasyfikowaniem na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Do dokonania klasyfikacji konkretnego towaru lub usługi (określenia jego symbolu PKWiU) uprawnione są wyłącznie organy statystycznie, a nie organy podatkowe. Tryb dokonywania tych klasyfikacji określony został przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych ( Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11).

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż zastosowanie właściwej stawki podatku od towarów i usług bądź zwolnienia od podatku uzależnione jest od prawidłowego zaklasyfikowania danej czynności wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W przedmiotowej sprawie wskazała Pani, iż Urząd Statystyczny w Łodzi, zaklasyfikował Pani działalność jako „usługi związane z podawaniem napojów nie połączone z działalnością rozrywkową” PKWiU 55.40-10.20. i nie jest możliwe określenie symbolu PKWiU na serwowane napoje, ponieważ nie sprzedaje Pani w rozumieniu przepisów statystycznych) żadnych produktów ale świadczy usługi.

Trudno zgodzić się z Pani stanowiskiem, iż zarówno kawę jak i herbatę, o ile zawierają dodatki w postaci tłuszczu mlekowego (bez dodatku alkoholu), niezależnie od proporcji, należy w gastronomii opodatkować stawką 7%. Oznaczałoby to bowiem, iż kawa czy herbata nawet z niewielkim dodatkiem mleka podlegałaby opodatkowaniu stawką obniżoną. Przyjęcie takiego rozwiązania byłoby sprzeczne z literalnym brzmieniem powołanych wyżej przepisów stanowiących, iż opodatkowaniu według stawki 7% podlegają usługi związane z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4) z wyłączeniem m.in. sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami).

Ustawodawca jednoznacznie określił, iż jedynie sprzedaż towarów zaklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 15.98.12-70.00 „Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe” podlega opodatkowaniu stawką preferencyjną 7%. O ile zatem sprzedaż taka u Pani wystąpi, wówczas zgodnie z powołanymi przepisami będzie miała zastosowanie stawka preferencyjna. Jak wskazano wcześniej, Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego.

Końcowo stwierdzić należy, iż powołane przez Panią postanowienia w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego są rozstrzygnięciami w konkretnych sprawach i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie każdą sprawę i tylko w odniesieniu do przestawionego w niej stanu faktycznego zająć stanowisko w sprawie.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska Nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: