Drukuj

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować korzystanie ze stołówki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przez jego pensjonariuszy - symbol PKWiU nadany przez urząd statystyczny na podstawie przepisów o statystyce publicznej 85.32.16-00.00?

Domy pomocy społecznej są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, którą organizują organy administracji rządowej i samorządowej w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Dlatego też na podstawie przepisów o statystyce publicznej Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej nadano symbol PKWiU 85.32.16-00.00 „usługi opieki społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane”. ,

W wykazie usług zwolnionych od podatku, stanowiącym załącznik nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) pod poz. 9 wymienione zostały „usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych „ PKWi U ex 85.

Zatem biorąc pod uwagę powyższe, posiłki wydawane przez DDPS swoim pensjonariuszom jest zwolnione od podatku VAT.

W przypadku jednak gdy stołówkę znajdującą się w Dziennym Domu Pomocy Społecznej prowadzi:

- inny podmiot gospodarczy,
- gdy posiłki przygotowywane są na odrębne zlecenie,
- gdy ze stołówki korzystają osoby nie będące pensjonariuszami

wówczas usługi te sklasyfikowane są do usług o symbolu PKWiU 55.5 „usługi stołówkowe”, których świadczenie jest opodatkowane wg stawki 7% - zgodnie z § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970 ze zm.).

Ponadto dodaje się, iż zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro.

Podobne interpretacje: