Drukuj

Stawka dla usług gastronomicznych PKWiU 55.51.10-00.00.


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szkoły, przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2009 r. (data wpływu 16 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi stołówkę szkolną i wydaje obiady dla uczniów i pracowników szkoły. Ponadto wydaje obiady dla uczniów innych szkół oraz dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej: MOPS) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej: GOPS) (osoby dorosłe i uczniowie). Sprzedaż obiadów jest klasyfikowana jako usługa gastronomiczna (55.51.10-00.00) i stosowana jest stawka 7% podatku VAT. Raz w miesiącu wystawiana jest faktura dla GOPS za obiady spożywane przez uczniów (podopiecznych GOPS). Natomiast dla MOPS są wystawiane dwie faktury za spożywane obiady za stawką 7% podatku VAT:

 • jedna faktura za osoby dorosłe (podopieczni MOPS),
 • druga faktura za uczniów (podopieczni MOPS).


Zainteresowany oraz MOPS są jednostkami budżetowymi miasta, a GOPS jest jednostką budżetową gminy wiejskiej. MOPS i GOPS finansując obiady dla uczniów Wnioskodawcy i uczniów innych szkół (uczniów pochodzących z rodzin, których kryterium dochodowe uprawnia do korzystania z bezpłatnego dożywiania) - swoich podopiecznych - ponosi opłatę za obiady w wysokości „wsadu do kotła” bez kosztów przygotowania obiadów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy słusznie Zainteresowany obciąża MOPS i GOPS za usługi gastronomiczne (obiady dla uczniów i osób dorosłych - swoich podopiecznych), stawką 7% podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, usługi świadczone między jednostkami budżetowymi są zwolnione od podatku VAT.

Zainteresowany uważa, że mimo zwolnienia od podatku VAT wynikającego z powyższego rozporządzenia poprawnie wystawia faktury z 7% stawką podatku VAT, ponieważ nie świadczy usług dla MOPS i GOPS, którzy są tylko płatnikiem, ale świadczy usługi gastronomiczne dla poszczególnych uczniów i osób dorosłych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.


W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Art. 8 ust. 3 ustawy wskazuje, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Stosownie do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, usługi są identyfikowane na podstawie przepisów o statystyce publicznej, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na mocy § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 212, poz. 1336), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

W załączniku tym, stanowiącym listę towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7%, w pozycji 21 wymieniono usługi związane z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4) oraz usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5), z wyłączeniem:

 • sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 • sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%.


Użycie przez ustawodawcę „ex” przy grupowaniu PKWiU oznacza, że dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi stołówkę szkolną i wydaje obiady dla uczniów i pracowników szkoły. Ponadto, wydaje obiady dla uczniów innych szkół oraz dla osób dorosłych podopiecznych MOPS i GOPS. Zainteresowany podkreślił, iż świadczy usługi dla poszczególnych uczniów i osób dorosłych, a MOPS i GOPS są jedynie ich płatnikami. Dla przedmiotowej sprzedaży Wnioskodawca podał klasyfikację PKWiU 55.51.10-00.00 usługa gastronomiczna.

W przedmiotowej sprawie istotnym jest właściwe zaklasyfikowanie według PKWiU wykonywanych usług przez Wnioskodawcę, bowiem wysokość stawki podatku VAT dla opisanych we wniosku usług polegających na wydawaniu przez stołówkę szkolną obiadów uzależnione jest od klasyfikacji statystycznej tych usług.

Biorąc powyższe pod uwagę, wskazać należy, iż w świetle przedstawionego stanu faktycznego sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej, prowadzonej przez Zainteresowanego, mieszcząca się w grupowaniu PKWiU 55.51.10-00.00 „Usługi stołówkowe”, podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług na mocy § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia w związku z poz. 21 załącznika nr 1 do tegoż rozporządzenia.

Natomiast w myśl § 13 ust. 1 pkt 12 cyt. rozporządzenia, zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Z powyższego przepisu wynika, iż:

 • zwolnienie, o którym mowa, dotyczy wyłącznie usług świadczonych pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi (bez ograniczeń dotyczących terytorialnego zakresu działania tych jednostek),
 • zwolnienie to nie obejmuje usług w zakresie rozprowadzania wody (PKWiU-41.00.2) oraz usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, a także usług sanitarnych i pokrewnych (PKWiU-90.0) oraz usług komunikacji miejskiej.


W związku z powyższym należy zauważyć, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca będący jednostką budżetową świadczy na rzecz innych jednostek budżetowych usługi w zakresie sprzedaży posiłków, usługi te korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie przepisu § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że w myśl art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). w związku z powyższym, w kompetencji Ministra Finansów nie mieści się analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji czynności do właściwego grupowania statystycznego, wobec czego niniejsza interpretacja indywidualna wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej. Natomiast pozostała część wniosku dotycząca zdarzenia przyszłego w ww. zakresie została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji indywidualnej z dnia 22 marca 2009 r. Nr ILPP2/443-349/09-3/ISN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: