Drukuj

czy świadczona usługa, polegająca na kompleksowej wymianie stolarki okiennej, podlega opodatkowaniu stawką 7%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.P.H.U. przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2009r. (data wpływu 29 stycznia 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 marca 2009r. (data wpływu 10 marca 2009r.) oraz pismem z dnia 26 marca 2009r. (data wpływu 6 kwietnia 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy świadczona usługa, polegająca na kompleksowej wymianie stolarki okiennej, podlega opodatkowaniu stawką 7% - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy świadczona usługa, polegająca na kompleksowej wymianie stolarki okiennej, podlega opodatkowaniu stawką 7%.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 marca 2009r. (data wpływu 10 marca 2009r.) oraz pismem z dnia 26 marca 2009r. (data wpływu 6 kwietnia 2009r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zgodnie z umową i na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej, przeprowadza kompleksową usługę wymiany stolarki okiennej u poszczególnych lokatorów wg listy ww. SM. Usługa polega na:

 1. dokonaniu pomiarów i ustaleniu terminów z lokatorem,
 2. demontażu starego okna,
 3. demontażu parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
 4. wykonaniu i wstawieniu nowego okna PCV,
 5. montażu nowych parapetów - zewnętrznych stalowych oraz wewnętrznych PCV,
 6. oprawieniu ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych tynkami,
 7. pomalowaniu wnęk okiennych wewnętrznych i zewnętrznych,
 8. dokonaniu odbioru i sporządzeniu protokołu z wykonanych robót,

Wnioskodawca wystawi fakturę sprzedaży dla SM.

Natomiast w piśmie z dnia 2 marca 2009r. (stanowiącym uzupełnienie wniosku) Wnioskodawca wskazał, że opisane we wniosku roboty dotyczą tylko i wyłącznie robót na budynkach mieszkalnych będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej i znajdują się w klasyfikacji PKWiU pod numerami:

 • 45.41 roboty tynkarskie,
 • 45.42 roboty związane z wymiana stolarki budowlanej,
 • 45.44 roboty malarskie,
 • 45.45 roboty wykończeniowe.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 26 marca 2009r. Wnioskodawca wskazał, że realizacja omawianych zadań polegających na kompleksowej wymianie stolarki okiennej w obiektach budynków mieszkalnych ww. Spółdzielni jest zakwalifikowana do symbolu PK0B 11.

Wnioskodawca realizuje wykonanie stolarki PCV przez zakup profili, wzmocnienia, okucia i szyby od innych producentów i zgrzewa je pod wymiar wymagany przez zlecenie u poszczególnych lokatorów.

Przykładowo: Spółdzielnia zleca wymianę okien u lokatora:

 1. pokój duży - 2 szt. okien z parapetami i nawiewami,
 2. pokój mały - 1 szt. okien z parapetami, 1 szt. bez parapetu z nawiewem,
 3. łazienka - 1 szt. okien z parapetem i nawiewem,
 4. kuchnia - 1 szt. okien z parapetem i nawiewem.

Wnioskodawca po otrzymaniu zlecenia dokonuje przedmiaru robót u danego lokatora i realizuje całość zadania wg obmiarów i zamówienia. Do całkowitej wymiany zakupuje parapety zewnętrzne i wewnętrzne, kotwy montażowe, nawiewy ciśnieniowe do wymiany powietrza, pianki montażowe, materiały murarskie, tynkarskie, malarskie oraz środki pomocnicze do nakrycia mebli (folie, taśmy). Po zrealizowaniu zadania dokonuje odbioru wspólnie z przedstawicielem Spółdzielni, lokatorem i wystawia fakturę na całość zadania w jednym mieszkaniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy świadczona usługa polegająca na kompleksowej wymianie stolarki okiennej podlega opodatkowaniu stawką 7%...

Zdaniem Wnioskodawcy, winien być wystawiony podatek VAT 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 cyt. ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Zatem zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Co do zasady, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Art. 41 ust. 12a ustawy o VAT określa, że przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Należy także zauważyć, że w myśl art. 2 pkt 12 ustawy przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

W myśl art. 41 ust. 12b ww. ustawy do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Art. 41 ust. 12c ustawy o VAT, wskazuje, iż w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Zgodnie z treścią § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

 1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
 2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika zatem, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z ust. 2 tego artykułu ustawy o VAT oraz § 6 ust. 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów, 7% stawka podatku od towarów i usług, znajduje zastosowanie w odniesieniu do budowy a także robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części.

W tym miejscu należy wskazać, że w myśl przepisu § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293) do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.).

Zgodnie z tą klasyfikacją robotami budowlanymi są prace zgrupowane w dziale 45 „Roboty budowlane”, który obejmuje:

 1. prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,
 2. prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, odbudową i remontem już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną,
 3. instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych.

Należy także zauważyć, iż strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż dla prawidłowego określenia wysokości podatku VAT z tytułu świadczenia wymienionych we wniosku usług, konieczna jest precyzyjna identyfikacja wyrobów i usług, zgodnie z zasadami klasyfikacji statystycznych.

Stosownie do zasad metodycznych klasyfikacji statystycznych – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca zgodnie z umową i na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadza kompleksową usługę wymiany stolarki okiennej u poszczególnych lokatorów wg listy ww. SM. Usługa polega na:

 1. dokonaniu pomiarów i ustaleniu terminów z lokatorem,
 2. demontażu starego okna,
 3. demontażu parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
 4. wykonaniu i wstawieniu nowego okna PCV,
 5. montażu nowych parapetów - zewnętrznych stalowych oraz wewnętrznych PCV,
 6. oprawieniu ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych tynkami,
 7. pomalowaniu wnęk okiennych wewnętrznych i zewnętrznych,
 8. dokonaniu odbioru i sporządzeniu protokołu z wykonanych robót,

Przedmiotowe roboty dotyczą tylko i wyłącznie robót na budynkach mieszkalnych będących własnością Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Opisane we wniosku roboty zostały sklasyfikowane przez Wnioskodawcę według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w dziale 45 „Roboty budowlane”, a w szczególności w grupowaniach:

 • 45.41 roboty tynkarskie,
 • 45.42 roboty związane z wymiana stolarki budowlanej,
 • 45.44 roboty malarskie,
 • 45.45 roboty wykończeniowe.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że realizacja omawianych zadań polegających na kompleksowej wymianie stolarki okiennej wykonywana jest w obiektach budynków mieszkalnych ww. Spółdzielni zaklasyfikowanych pod symbolem PKOB 11.

Wnioskodawca realizuje wykonanie stolarki PCV przez zakup profili, wzmocnienia, okucia i szyby od innych producentów i zgrzewa je pod wymiar wymagany przez zlecenie u poszczególnych lokatorów.

Przykładowo: Spółdzielnia zleca wymianę okien u lokatora:

 1. pokój duży - 2 szt. okien z parapetami i nawiewami,
 2. pokój mały - 1 szt. okien z parapetami, 1 szt. bez parapetu z nawiewem,
 3. łazienka - 1 szt. okien z parapetem i nawiewem,
 4. kuchnia - 1 szt. okien z parapetem i nawiewem.

Wnioskodawca po otrzymaniu zlecenia dokonuje przedmiaru robót u danego lokatora i realizuje całość zadania wg obmiarów i zamówienia. Do całkowitej wymiany zakupuje parapety zewnętrzne i wewnętrzne, kotwy montażowe, nawiewy ciśnieniowe do wymiany powietrza, pianki montażowe, materiały murarskie, tynkarskie, malarskie oraz środki pomocnicze do nakrycia mebli (folie, taśmy). Po zrealizowaniu zadania dokonuje odbioru wspólnie z przedstawicielem Spółdzielni, lokatorem i wystawia fakturę na całość zadania w jednym mieszkaniu.

Biorąc pod uwagę opisane zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony wyżej stan prawny, należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest wykonywana w budynkach mieszkalnych zaklasyfikowanych według PKOB do grupowania 11, kompleksowa usługa wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach, a jednocześnie usługa ta mieścić się będzie, jak wskazał to Wnioskodawca, w grupowaniu PKWiU 45, wówczas do niej zastosowanie znajdzie 7% stawka podatku od towarów i usług.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w przedmiotowej sprawie w zakresie uznania, że opisane we wniosku czynności podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT 7% należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, iż fakt zaklasyfikowania budynku do określonej grupy PKOB nie stanowi jednoznacznej przesłanki do zastosowania 7% stawki podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z cyt. przepisami art. 41 ust. 12 i 12a ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, stawką 7% nie są objęte lokale użytkowe. Wskazać tutaj także należy (jak wynika z ww. przepisów), iż intencją ustawodawcy było objęcie preferencyjną stawką podatku od towarów i usług wyłącznie obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, które spełniają funkcje mieszkaniowe.

Podkreślić też należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania:

 • opisanych we wniosku czynności obejmujących kompleksową usługę wymiany stolarki – według PKWiU oraz
 • wskazanych we wniosku budynków - według PKOB.

Ponadto należy zaznaczyć, że interpretacja niniejsza traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów stanu faktycznego (w szczególności błędnej klasyfikacji statystycznej dokonanej przez Wnioskodawcę) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej.

Podobne interpretacje: