Drukuj

Czy prawidłowo stosowane są stawki podatku od towarów i uslug dla: pasażerskiego transportu lądowego pozostałego SWW 60.23.11 - 7 %, sprzedaży detalicznej paliw SWW 50.50.10 - 22 %, sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych SWW 51.51.13 - 22 %, usług w zakresie handlu detalicznego nowymi samochodami osobowymi SWW 50.10.21 - 22 %, usług w zakresie handlu detalicznego używanymi samochodami osobowymi SWW - 22 %.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu, na pisemne zapytanie podatnika z dnia 16.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pasażerskiego transportu lądowego. Na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługa ta oznaczona jest symbolem PKWiU 60.23.Z. Zgodnie z rejestrem podatników podatku od towarów i usług prowadzonym przez tutejszy Organ, Pytający jest płatnikiem tego podatku.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, poza usługami transportu osobowego, podatnik będzie dokonywał również sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw ciekłych. Ponadto firma będzie prowadzić sprzedaż detaliczną pojazdów samochodowych.

Na tle takich okoliczności faktycznych Pytający formułuje stanowisko, iż dla poszczególnych czynności wykonywanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zastosowanie mają następujące stawki podatku VAT:

  • dla usług pasażerskiego transportu lądowego pozostałego – 7 % stawka podatku od towarów i usług oraz SWW (Systematyczny Wykaz Wyrobów) o symbolu 60.23.11,
  • dla sprzedaży detalicznej paliw – 22 % stawka podatku od towarów i usług oraz klasyfikacja SWW 50.50.10,
  • dla sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych – 22 % stawka podatku VAT oraz klasyfikacja SWW o symbolu 51.51.13,
  • dla usług w zakresie handlu detalicznego nowymi samochodami osobowymi – 22 % stawkę podatku VAT oraz symbol SWW 50.10.21,
  • dla usług w zakresie handlu detalicznego używanymi samochodami osobowymi – 22 % stawkę podatku od towarów i usług oraz SWW 50.10.22.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu stwierdza, że stanowisko to jest prawidłowe w zakresie zastosowania stawek podatku od towarów i usług dla poszczególnych czynności, jednak wnosi zastrzeżenia co do podanej klasyfikacji dokonanej w oparciu o Systematyczny Wykaz Wyrobów (SWW).

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 2 pkt 6, art. 8 ust. 3, art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej „ustawą”.

Zastosowanie powołanych norm prawnych skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

Zgodnie z art. 41 ustawy podstawową stawką podatku od towarów i usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest stawka w wysokości 22 %, z pewnymi wyłączeniami, które ustawodawca zawarł w tożsamej ustawie oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Wyłączenie takie dotyczy między innymi świadczenia usług transportu lądowego, które w oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług zostały oznaczone symbolem ‘PKWiU 60.23’. Zastosowanie właściwej stawki podatku od towarów i usług dla tego rodzaju usług, znajduje swoją podstawę prawną w art. 41 ust. 2 ustawy. W myśl tego przepisu czynności wymienione w treści załącznika nr 3 do ustawy opodatkowane są 7 % stawką podatku od towarów i usług. Dlatego też, jako że pod pozycją 144 załącznika Nr 3 do ustawy ustawodawca zawarł „usługi pasażerskiego transportu lądowego pozostałe”, przedmiotowe czynności podlegają opodatkowaniu 7 % stawką podatku od towarów i usług.

Pozostałe czynności, będące przedmiotem działalności wykonywanej przez Pytającego, mianowicie, detaliczna oraz hurtowa sprzedaż paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, handel detaliczny zarówno nowymi jak i używanymi samochodami osobowymi podlegają, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy opodatkowaniu 22 % stawką podatku od towarów i usług.

Z uwagi na fakt, iż Pytający dla celów klasyfikacji towarów i usług posługuje się symboliką wydaną na podstawie Systematycznego Wykazu Wyrobów, nadmienić należy, iż w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosuje się symbolikę oraz nomenklaturę wydaną na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i usług (PKWiU). W myśl art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy, zarówno towary, jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) Zgodnie z art. 40 ust. 2 wzmiankowanej ustawy, Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844) wprowadziła do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU). W trybie § 2 przytoczonego rozporządzenia do celów podatku od towarów i usług stosuje się PKWiU na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2005 r.

Podobne interpretacje: