Drukuj

Zajmujemy sie marketingiem i reklamą produktów leczniczych i kosmetyków poprzez wyspecjalizowanych agentów w ramach umów agencyjnych podpisanych z firmami szwajcarskimi, które nie mają przedstawicielstw w Polsce. Wykonujemy więc usługi, które są eksportem i objęte są stawką 0% VAT. Prosimy o określenie należnej stawki podatku VAT za usługi marketingowe i reklamowe związane są ze sprzedażą towarów ?

W odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 22.01.2004r., uzupełnione w dniu 26.01.2004r. stanowiące zapytanie w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:

Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) eksportem usług są usługi wykonywane przez podatnika poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto eksportem usług są również zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy – usługi świadczone w kraju, jeżeli są bezpośrednio związane z eksportem towarów, a z zawartych umów wynika, że wartość tych usług jest uwzględniona w cenie eksportowanego towaru.

Z przesłanych pism wynika, iż Spółka zajmuje się marketingiem i reklamą produktów leczniczych i kosmetyków w ramach podpisanych umów agencyjnych z firmami szwajcarskimi niezarejestrowanymi w Polsce.

Jak wynika z powyższego usługi świadczone przez Spółkę wykonywane są w kraju i związane są z importem towarów, a zatem brak jest podstaw do uznania ich za eksport usług w rozumieniu w/w przepisów.

W myśl art. 18 ust. 2 cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy stawka wynosi 7%. W pozycji 133 tego załącznika zostały wymienione bez względu na symbol PKWiU – Usługi związane ze sprzedażą towarów, wymienionych w poz. 29, 31 i 46, wykonywane na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, komisu lub innych umów o podobnym charakterze.

W świetle powyższego, jeżeli świadczone przez Spółkę usługi marketingowe i reklamowe związane są ze sprzedażą towarów wymienionych w w/w pozycjach i wykonywane są na podstawie umów agencyjnych, to są opodatkowane 7% stawką podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: